VTI National Transport Research Database

Platooning Formation (Platooning Formation)

  • Andersson, Magnus
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504423
Subject(s): Notes: Program: Utmaningsdriven innovation - Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheterAbstract: Syfte och mål: Avancerade platooningsystem, där fordon kör nära varandra för att minska bränsleåtgång, har visat sig svåra att implementera. Vårt mål är att samla aktörer för att tillsammans undersöka och verifiera framkomliga vägar för att utveckla och införa en branschanpassad platooning formation tjänst med tillhörande teknik. Projektet är en del av Informationssamhället 3.0 som kopplar samman ICT i fordon, infrastruktur för kommunikation mellan fordon, fordon och infrastruktur, samt ICT-tjänster. Potentialen för minskad bränsleåtgång ger också positiva effekter inom miljöområdet. Förväntade effekter och resultat: Förväntade effekter av initieringssteget är en jämförande studie och analys av organiseringens betydelse för införandet av Platooning med utgångspunkt i varierande initial teknikpenetration och organisatorisk fragmentering. Analysen kommer därtill att ligga till grund för en ansökan om UDI samverkansprojekt tillsammans med ett bredare konsortium med syfte att utveckla och införa en platooning formation tjänst anpassad för rådande branschförhållanden. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att utföras genom workshops och fallstudie. En fallstudie kommer att genomföras på ett av DSVs flöden. Vi kommer att studera hur organisering av platooning i praktiken kan genomföras inom ramen för befintlig verksamhet och redogöra för vilka besparingar som kan uppnås redan genom organisering i sig självt och vilka stöd i form av ICT-tjänster som behöver utvecklas för att underlätta. Parallellt genomförs utvecklingsmöten med projektparter för att gemensamt belysa organisatoriska utmaningar och strategiska incitament att delta i Platooning formation.
Item type:

Powered by Koha