VTI National Transport Research Database

DenCity (DenCity)

  • Olsson, Lina
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504302
Subject(s): Notes: Program: Utmaningsdriven innovation - Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheterAbstract: Syfte och mål: Projektets målsättning är att utveckla hållbara transport- och mobilitetslösningar för människor och gods i städer med begränsat rum för fordon men höga krav på hållbarhet, tillgänglighet och attraktivitet. Städer är dynamiska platser där det finns stor potential att skapa innovativa, tillämpbara och skalbara lösningar och processer för hållbara städer och förtätade stadsdelar både i Sverige och globalt, vilket avspeglas i DenCity. Förväntade effekter och resultat: Den övergripande effekten av samverkansprojektet är hållbar tillväxt i städer. Den svenska tillväxtmotorn finns i städerna och genom tidigare adressering av transportfrågor och tydligt brukarperspektiv utmanar DenCity till att utveckla och testa nya innovativa lösningar och processer, vilket möjliggör fortsatt tillväxt och skapar nya affärsmöjligheter. På längre sikt kommer projektets lösningar resultera i ett minskat behov av transporter, genom konsoliderade leverans- och mobilitetstjänster, samt minskade samhällsekonomiska kostnader (främst trängsel och buller). Planerat upplägg och genomförande: Fyra olika dellösningar kommer vidareutvecklas under samverkansprojektet, som gemensamt svarar för en övergripande lösning på syftet: hur vi kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med begränsat rum för fordon. Dessa lösningar kommer att demonstreras, utvärderas och utvecklas genom sju arbetspaket: Nollemissionsleveranser, Urbana vattenvägar, Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar, Urbana tjänster och leveranser, Systemintegration och utvärdering, samt Projektledning och Kommunikation.
Item type:

Powered by Koha