VTI National Transport Research Database

Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

  • Forsberg, Jonas
  • JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, Svenskt företag eller organisation, 556772-8026
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503580
Subject(s): Notes: Program: Innovationer för hållbart samhälleAbstract: Syfte och mål: Flytande biogas (LBG) är ett lovande förnybart, klimatsmart drivmedel för tunga fordon som kan ersätta flytande naturgas (LNG), men hittills har produktionskostnaden varit ett hinder för bred introduktion. Föreliggande projekt syftar till att analysera och bygga upp ny kunskap kring innovativa tekniker och koncept för produktion av LBG avseende kostnader, miljö- och klimatpåverkan. Målet är att visa på nya möjligheter att öka tillgängligheten till LBG och därmed sänka miljö- och klimatpåverkande emissioner från tunga fordon i transportsektorn. Förväntade effekter och resultat: Projektet ska visa huruvida askfilter kan användas som ny innovativ och kostnadseffektiv poleringsteknik (som krävs före förvätskning) och hur detta kan införlivas i helhetskoncept för produktion av LBG. Goda resultat kan utgöra grund för patentering och kommersialisering av ny teknik. Därtill ska projektet utveckla en teoretisk modell och processbeskrivning för såväl befintliga som framtida biogasanläggningar som ämnar producera LBG. Effekten av ett lyckat projekt väntas bli ökad andel LBG som drivmedel för tunga fordon och därmed minskade emissioner i transportsektorn. Planerat upplägg och genomförande: Projektet fokuserar huvudsakligen på två olika delmoment. Dels ska askfilter testas och analyseras som en möjlig ny teknik för polering av uppgraderad biogas. Polering görs för att "tvätta" bort den sista koldioxiden från den uppgraderade biogasen, vilket krävs innan förvätskning till LBG kan ske. Därtill ska askfiltret valideras som en del i nya helhetskoncept för produktion, distribution och användning av LBG i tunga fordon i transportsektorn. Detta görs genom systemstudier avseende såväl kostnader som miljö- och klimatprestanda för olika tekniska lösningar.
Item type:

Powered by Koha