VTI National Transport Research Database

Tidsvärdesstudie 2007

  • Algers, Staffan
  • Transek AB, Svenskt företag eller organisation, 556643-7827
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 167000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 065133/AL50
  • Trafikverket 2010/101541
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är avsett att möta det behov av förnyade och fördjupade kunskaper om tidsvärden som efterfrågas i den trafikpolitiska propositionen, samt det behov som definieras i Vinnovas utlysning i samband med tillämpning av framför allt avgiftsbaserade finansieringsformer. Värdet av dessa kunskaper är stort, eftersom de ligger till grund för investeringsbeslut för projekt som kan omfatta flera miljarder kr. Projektet innebär att man med hjälp av Stated Choice teknik skattar tidsvärden för privata personresor. Den föregående nationella tidsvärdesundersökningen (1994) var inriktad på att skatta tidsvärden för olika restidskomponenter, uppdelade på färdsätt och restyp. I det nu föreslagna projektet kommer även tidsvärden för speciella resärenden (bl.a. serviceresor) att undersökas, liksom hur trygghetsfaktorer påverkar tidsvärdet. Den systematiska och slumpmässiga fördelningen av tidsvärden kommer också att studeras, liksom vissa inomvetenskapliga metodproblem rörande hypotetiska metoder.
Item type:

Powered by Koha