VTI National Transport Research Database

Tjänsteresor med tåg ur ett travel management-perspektiv (Control and commitment in corporate travel management)

  • Gustafson, Per
  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2009-01-01 -- 2011-12-31 ; 849000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086306/AL50
  • Trafikverket 2010/73774
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att undersöka tjänsteresande med tåg ur ett travel management-perspektiv. Utgångspunkten är att tjänsteresenärers val av ressätt inte bara styrs av resenärernas egna preferenser utan också av deras arbetsgivare, dels genom upphandlingar och avtal, dels genom interna resepolicies, boknings-/beställningsrutiner och olika former av kontroll och uppföljning. Kundorientering och servicetänkande när det gäller tjänsteresande handlar därför inte bara om att känna till tjänsteresenärernas egna önskemål och prioriteringar, utan också om att känna till och förstå hur resenärernas arbetsgivare hanterar tjänsteresandet. Denna hantering beskrivs ofta med den engelska termen ”travel management”. Projektet baseras på intervjuer med strategiskt valda reseansvariga (”travel managers”) vid ett antal företag och myndigheter där det förekommer mycket tjänsteresande med tåg och där också avvägningar mellan tåg och andra ressätt är vanligt förekommande. Viktiga frågeställningar handlar om vilka erfarenheter och uppfattningar de intervjuade, i sin roll som reseansvariga, har i fråga om tjänsteresande med tåg, hur man försöker styra mellan tåg och andra ressätt, och vilka motiv och överväganden som ligger bakom denna styrning. Här ingår också frågor kring den feedback de reseansvariga får från resenärerna. Intervjupersoner rekryteras i samarbete med Sveriges affärsreseförening, där reseansvariga vid flera av Sveriges största företag och även ett antal offentliga myndigheter är medlemmar. Undersökningen förväntas ge ny kunskap om hur viktiga köpare av persontransporter tänker och agerar ifråga om tjänsteresande med tåg.Abstract: The purpose of this project is to examine the practise od corporate travel management, with an anlytical focus on the elements of control and commitment in the management strategies pusued by professional travel managers, and to identify important factors behind the use of different management strategies.The study draes on qualitative interviws with travel mamagers in 22 organizations and analysis of travel policy documents. all organiszations used both control and commiment-based strategies but the proportions differed.
Item type:

Powered by Koha