VTI National Transport Research Database

CLOSER 2015 - 2018 (CLOSER 2015 - 2018)

  • Vennersten, Sofie
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201406224
Subject(s): Notes: Program: Transport o Miljörelaterade centrumAbstract: Syfte och mål: Att erbjuda en neutral och nationell arena för forskning, utveckling och innovation där akademi, näringsliv och myndigheter framgångsrikt samverkar nationellt och internationellt för ökad transporteffektivitet. Förväntade effekter och resultat: Closer ska möjliggöra och bidra till en nationell kraftsamling och samverkan mellan olika aktörer och därigenom på sikt kunna bidra till att svenska företags konkurrenskraft stärks, svensk forskning sprids, fler innovativa produkter och tjänster kommer ut på marknaden. Planerat upplägg och genomförande: Closers roll för att nå de önskade effekterna är att vara klustersammanhållande och forskningsfaciliterande vilket är en förutsättning för att kunna göra behovsanalyser, generera och leda projekt samt för informationsdelning och spridning. För var och en av ovanstående uppgifter sätts årliga mål utifrån aktuella resurser. Fokus ligger som förut på tre temaområden; High Capacity Transport, Intermodal transport & Green Corridors och Urban Mobility. Kontinuerlig dialog för att fördjupa engagemanget hos existerande partners blir viktigt liksom rekrytering av nya partners.
Item type:

Powered by Koha