VTI National Transport Research Database

Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik

  • Ma, Xiaoliang
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201406200
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Tidigare forskning kring tunga fordons platooner har visat på stora bränslebesparingspotentialer. Dock har dessa arbeten huvudsakligen fokuserat på de platoonade fordonen, liten hänsyn har tagits till omgivande trafik och dess påverkan. Samtidigt finns liten kunskap kring hur fordons platooner påverkar övrig trafik. Syftet med detta projekt är att utvidga forskningsfronten genom att inkludera övrig trafik. Målet är att kartlägga interaktionen mellan tunga fordons platooner och andra trafikanter, samt utveckla koordineringsstrategier som tar hänsyn till övrig trafik. Förväntade effekter och resultat: For att möjliggöra studier kring koordineringsstrategier i blandad trafik, kommer en trafiksimuleringsplattform utvecklas. Denna plattform kommer även att användas for att studera hur tunga fordons platooner påverkar trafiksystemet som helhet med avseende på energieffektivitet, vägkapacitet och även miljöaspekter. En viktig del i denna studie ar att översatta resultaten till socialekonomi termer som kan användas av beslutsfattare för att förstå och utveckla strategier med syfte att implementera automatiska tunga fordons platooner i Sverige. Planerat upplägg och genomförande: Projektet beräknas starta tidigt 2015 och fortlöpa till aug 2017. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan KTH och Scania CV och merparten av arbetet kommer att utföras av två doktorander. Dessa två påbörjade sina forskningsstudier inom projektet iQFleet och intuitionen är att de skall slutföra sina avhandlingar inom detta projekt.
Item type:

Powered by Koha