VTI National Transport Research Database

Västtrafik - Kombinerad mobilitet

  • Nyström, Mats
  • Västtrafik AB, Svenskt företag eller organisation, 556558-5873
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201406185
Subject(s): Notes: Program: Innovationsprojekt i offentlig verksamhetAbstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att söka nya mer kostnadseffektiva lösningar för att erbjuda hållbart resande i hela regionen genom att utveckla en tjänst för kombinerad mobilitet. Inom två år finns det aktör(er) som kan leverera en tjänst för kombinerad mobilitet tätt förknippad med Västtrafiks varumärke. Förväntade effekter och resultat: Förväntade effekter är ett mer komplett reseerbjudande till medborgaren i Västra Götalandsregionen med potential till nationell uppskalning. Projektet bedöms ge möjlighet till att bibehålla kontroll över Västtrafiks varumärke samtidigt som man uppmuntrar till innovation genom att låta kommersiella aktörer utveckla tjänsten. Det möjliggör också självständiga leverantörer att erbjuda tillkommande tjänster utöver transporttjänster, något som inte är möjligt om tjänsten ska drivas helt i egen regi. En långsiktighet bedöms underlättas av en förväntan om avtal med Västtrafik Planerat upplägg och genomförande: En förkommersiell upphandling genomförs för att identifiera någon/några som kan utveckla en mobilitetstjänst som sedan kan levereras av en eller flera kommersiella aktörer tätt förknippade med Västtrafik. En långsiktig bärighet bedöms underlättas av en förväntan om ett avtal med Västtrafik.
Item type:

Powered by Koha