VTI National Transport Research Database

Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten; analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403560
Subject(s): Notes: Program: Innovationer för hållbart samhälleAbstract: Syfte och mål: Detta projekt syftar till att analysera olika lösningar för att minska utsläpp till luft från fartyg. Detta är lösningar som införs för att minska svavelutsläpp men de kommer även att minska utsläpp av andra ämnen. Med data från verkliga fartyg beräknas minskningar i utsläpp och från detta minskade samhällskostnader vilket relateras till kostnaderna för dessa fartyg. Vidare studeras miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv samt olika styrmedel. Mål är att få en analys av kostnader och nyttor för de olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel. Förväntade effekter och resultat: Analys av kostnader och samhällsnyttor med en övergång till LNG eller metanol som fartygsbränsle som skall ligga till underlag för beslut om teknik. Analys av styrmedel för mer miljövänlig sjöfart till underlag för regelverk. Planerat upplägg och genomförande: Förändringarna i miljö- och hälsopåverkan beräknas med hjälp av bedömningsmodellen GAINS. Vidare kommer kostnadsnyttoanalyser att göras där externa kostnader beräknas främst på hälsoeffekter med hjälp av verktyget Alpha RiskPoll. Tekniska och övriga kostnader för fartygen tas fram med data från de rederier som är projektpartners. Vidare kommer de specifika fartygen med LNG respektive metanoldrift att analyseras ur ett livscykelperspektiv. En analys av olika styrmedel kommer att göras där möjliga effekter av de flexibla mekanismerna i NEC direktivet analyseras
Item type:

Powered by Koha