VTI National Transport Research Database

Utveckling av innovativa kundorienterade IT-baserade järnvägstjänster (Design of innovative customer-oriented IT-based railway services)

  • Stenmark, Dick
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria AB (Viktoriainstitutet), Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2009-01-01 -- 2011-11-30 ; 4230000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086506/AL50
  • Trafikverket 2010/92150
Subject(s): Online resources: Abstract: Den snabba utvecklingen inom sensorteknologi som inneburit att tekniken blivit både billigare och mer kraftfull har resulterat i ett starkt växande intresse och ett ökat användande av många aktörer inom järnvägsnäringen. Problemet idag är att mycket av den data som sensorteknologin genererar samlas på hög i isolerade delsystem där den riskerar att bli en belastning snarare än en tillgång. För att kunna utnyttja den stora potential som sensorteknologin innebär behöver två förutsättningar vara uppfyllda: 1. Det måste finnas tekniska möjligheter att kombinera data från olika källor (system och aktörer) på innovativa sätt med bibehållen integritet, och; 2. Det måste finnas en vilja bland aktörerna att dela med sig av sin information Projektet avser att studera järnvägsverksamheten som en helhet och utifrån ett decentraliserat informationsägande undersöka hur man kan skapa IT-baserade tjänster som, genom att kombinera informationsobjekt från flera olika aktörer, ger varje aktör mer tillbaka än vad de lämnar ifrån sig. Syftet med projektet är alltså att designa järnvägsområdets framtida kundorienterade IT-tjänster samt utveckla/komplettera den befintliga informationsinfrastrukturen till att kunna hantera dessa tjänster. Detta kommer att realiseras via två delvis parallella huvudaktiviteter: a. Att designa framtida innovativa kundorienterade IT-tjänster för järnvägsområdet som stärker konkurrenskraften gentemot övriga transportslag och som möjliggör samarbete även mellan konkurrenter b. Att föreslå hur organiserandet av dessa tjänster bör se ut och gå till och hur den framtida informationsinfrastruktur som ligger till grund för detta ska kunna växa fram ur befintlig miljö Tillvägagångssättet på det praktiska planet innebär att nå framgång genom designorienterad aktionsforskning i nära samarbete med Banverket och andra ingående aktörer. På det teoretiska planet kommer vi att arbeta utifrån det som vi kallar ett sense-and-respond-perspektiv, dvs. ett proaktivt kundorienterat agerande baserat på tidiga signaler om förändringar i verksamheten. Sense-and-respond-organiserande av data, system och människor kommer att gå utanför dagens organisationsgränser, leda till nya samarbeten och skapa nya affärsmodeller. Detta är en utmaning då många aktörer idag ser sig som konkurrenter och därför är misstänksamma till att dela med sig av sin information. Det är därför viktigt att visa på de vinn/vinn-sitautioner som de nya innovativa tjänsterna kan erbjuda. Genom att dessa tjänster skapar helt nya förutsättningar för samarbete mellan transportföretag, kunder och leverantörer i transportkedjan möjliggörs ett effektivare och mer hållbart trafiksystem som gynnar järnvägen gentemot andra transportslag. Projektet kommer att resultera i att Banverkets kundorientering förstärks genom att projektet levererar: - Fungerande IT-tjänster som ökar järnvägsnäringens konkurrenskraft - En mer dynamisk och modulär informationsinfrastruktur - Ett nytt organiserande som gör samtliga partner mer proaktivaAbstract: The rapid development of sensor technology that has resulted in the technology becoming cheaper and more powerful, has generated a growing interest in and an increased use amongst many of the railway industry actors. Today’s problem is that much of the data that sensor technology generates is piled up in isolated subsystems where it risks becoming a liability rather than an asset. To be able to exploit the large potential that sensor technology implies, two requirements need to be satisfied: 1. There must exist technical possibilities to combine data from different sources (systems and actors) in innovative ways and with maintained integrity, and; 2. There must exist a desire amongst the actors to share their information The project intend to study the railway industry as a whole and from a decentralised information ownership examine how to create IT-based services, which, by combining information objects from several different actors, give each actor more in return than what they gave out. The project’s aim is thus to design the railway industry’s future customer-oriented IT-services, and to develop/complement the existing information infrastructure to be able to accommodate these services. This will be implemented through two partly parallel activities: a. To design future innovative customer-oriented IT-based services for the railway industry that will strengthen the competitiveness vis-à-vis other forms of transportation and enable collaboration between competing actors b. To suggest how the organising of these services should be designed and carried out and how future information infrastructures underpinning this organising shall emerge out of the existing environment The practical procedure will mean to achieve success through design-oriented action research in close collaboration with Banverket and other involved actors. The theoretical procedure will involve work based on what we refer to as a sense-and-respond perspective, i.e., a proactive customer-oriented acting based on early signals indicating changes in the operation. Sense-and-respond organising of data, systems and people will transcend today’s organisational boundaries, lead to new collaboration agreements, and create new business models. This signifies a challenge, since many actors perceive one another as competitors and therefore are hesitant to share their information. It is therefore important to show the win/win situations that the new innovative services can offer. Since the services creates entirely new conditions for collaboration between transport companies, customers and suppliers in the supply chain, a more effective and sustainable traffic system that benefits the railway industry vis-à-vis other means of transportation is enabled. The project will result in Banverket’s customer-orientation be strengthened by the delivery of: - Operational IT-based services that increases the railway industry’s competitiveness - A more dynamic and modular information infrastructure - A new organising that makes all partners more proactive
Item type:

Powered by Koha