VTI National Transport Research Database

Förnybara drivmedel för global hållbarhet

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201401727
Subject(s): Notes: Program: Programmet för ökad EU-samverkanAbstract: Syfte och mål: Syftet är att bidra till gynnsamma förutsättningar för EU-finansierad FUD inom svensk industri och svenska forskningsaktörer inom området förnybara drivmedel, samtidigt som insatserna bidrar till en omställning av transportsektorn till globalt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara drivmedel. Det övergripande målet är att påverka framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020:s programområden, så att detta syfte underlättas, genom att ta fram en nationell forskningsagenda och utveckla samverkan nationellt och med identifierade motparter inom EU. Förväntade effekter och resultat: Projektet ska leda till att svenska aktörers konkurrenskraft inom EU:s forskningsfinansiering stärks på lång sikt, stärkt nationell samsyn rörande prioriterade forsknings- och utvecklingssatsningar inom området samt en utökad svensk närvaro inom olika EU-fora och samverkan med Europeiska aktörer. Plattformen ska också utvecklas genom ökad samverkan mellan f3 och andra svenska/nordiska aktörer. Ett konkret resultat från projektet förväntas vara utvecklingen av en nationell forskningsagenda eller motsvarande inriktningsdokument för svensk forskning inom området. Planerat upplägg och genomförande: Projektet består av fyra olika arbetspaket: - Initial anpassning av den existerande plattformen, - Utveckling av nationell forskningsagenda eller motsvarande - Löpande nationell samverkan, genom återkommande avstämningar med relaterade aktörer - Löpande samverkan EU, genom utökat deltagande i möten och seminarier. Av dessa är det fjärde arbetspaketet mest omfattande. Dessutom sker inom f3 ett flertal stödaktiviteter, såsom löpande omvärldsbevakning gentemot EU; utveckling av samverkan med bl a IEA och utveckling av internationellt relevant kommunikationsmaterial.
Item type:

Powered by Koha