VTI National Transport Research Database

Industridoktorander Kalmar Energieffektivisering (Industridoktorander Kalmar Energieffektivisering)

  • Bågfeldt, Ted
  • Linnéuniversitetet, Universitet eller högskola, 202100-6271
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-03-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/30580
Subject(s): Abstract: Bränslekostnaden står numera för omkring hälften av den totala driftkostnaden på fartyg och framtidens bränslepriser antas fortsätta att öka. De senaste decennierna har teknikutvecklingen strävat efter att öka verkningsgraden på förbränningsmotorn och rent teoretiskt kan vi med dagens teknik uppnå ca 50 % verkningsgrad på en kolvmotor. Med hjälp av påbyggnadsteknik på redan befintliga motorer kan vi ta tillvara på en del av spillvärmen och omvandla denna till nyttig energi.Ett systematiskt arbete med energieffektivisering kräver mätning och detta innebär att forskningen kommer att bedrivas med en operativ inriktning. Studier bedrivs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, inom energiåtervinning av spillvärme från kylvatten, energiåtervinning från rökgaser och verkningsgradshöjande åtgärder för motorer och kringutrustning.
Item type:

Powered by Koha