VTI National Transport Research Database

SensIT – Sensorstyrd molnbaserad förvaltningsstrategi av infrastruktur

  • Rempling, Rasmus
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-03-06 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/27871
Subject(s): Abstract: Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar. Vår infrastruktur åldras snabbt samtidigt som vi vill öka tillgängligheten för varor och persontransporter. Vid ny- eller ombyggnad ställer vi allt högre krav på en förlängd livslängd. Förväntade klimatförändringar kommer att påfresta vår infrastruktur ytterligare. Dessa utmaningar tvingar fram innovativa lösningar som möjliggör prognostisering av framtida tillståndsförändringar med avseende på bärighet, beständighet och säkerhet. Framtidens innovativa lösningar är prediktiva. Genom mätningar på anläggningen eller dess komponeter kommer vi att kunna göra tillförlitliga bedömningar av tillståndet hos befintliga och nya byggnadsverk med avseende på tidsberoende förändringar i nya och befintliga konstruktioner, samt kvalitetsbrister i nya byggnadsverk. Till skillnad från dagens okulära besiktningar som ofta är för sena för att undvika stora trafikstörningar kommer morgondagens tillståndsbedömningssystem förutspå med hög precision när i tid och till vilken omfattning en åtgärd är nödvändig. Framtidens system kommer att byggas utifrån en uppkopplad infrastruktur. Genom uppkoppling kommer vi att övervaka och systematiskt värdera kontinuerligt effekterna av deformation, läckage, sprickutveckling, korrosion, kalkurlakning etc. Inte bara som enskilda observationer utan med en helhetsbild via Machine Learning. Genom att kombinera och korrelera information kommer vi att skapa en förståelse som vi inte haft tillgång till med konventionella metoder. Idag är vi bara i början på en ny era och genom försiktiga men systematiska och vetenskapliga steg kommer vi att skapa ett robust och tillförlitlig framtida transportsystem. I detta projekt vill vi visa att vi kan skapa en bättre förståelse genom en uppkopplad infrastruktur. Forskningsprojektet är ett seniorforskarprojekt och forskargruppen har knutit till sig industriell spetskompetens från byggindustrin, informationsindustrin och sensorindustrin. Med hjälp av en labbserie kommer vi att påvisa att data mätt direkt på produkten kan omsättas och förädlas genom statistisk analys och avancerade beräkningar. Fallstudien består av balkar med sensorer som ligger i absoluta forskningsfronten. Balkarna utsätts för en aggressiv miljö och belastning över tid i en välplanerad belastningsserie. Sensorerna skickar kontinuerligt mätdata till en molntjänst. Molntjänsten utför beräkningar och beräkningsresultatet visualiseras på en bygginformationsmodell. Fallstudien har valts med omsorg så att resultatet ska ge ett direkt mervärde för Trafikverket, dvs att konceptet kan omsättas i praktisk tillämpning på verkliga konstruktioner. Samtidigt ska resultatet visa på potentialen av att samla mätdata kontinuerligt, bearbeta dessa data och återge den i ett tillgängligt format för användaren. Abstract: The purpose of the project is to show that with the currently available technologies and methods it is possible to continuously assess the integrity of new and existing structures and predict their remaining service life. This will be demonstrated conceptually with the help of experiments carried out in the lab under controlled environmental conditions. The vision of the project (see Fig.1) focuses on: - The use of sensor networks for remote data collection - The use of cloud services to provide global access to critical information regarding the conditions of the structure - The use of real-time structural assessment and service life predictions carried out by a combination of numerical models and machine learning - The use of Building Information Modelling (BIM) for data visualization - The use of Augmented Reality (AR-Hololens) for efficient maintenance inspection of structures. The case study will focus on the structural degradation (strains, cracks, deflections) of edge beams due to mechanical loading and corrosion of reinforcement, which is representative of an acute problem affecting existing bridges in Sweden.
Item type:

Powered by Koha