VTI National Transport Research Database

BBT Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt) (BBT Extending the fatigue life of existing steel bridges)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/27547
Subject(s): Abstract: Det föreslagna projektet avser att utveckla och verifiera en verktygslåda med nya metoder för effektiv och proaktiv underhåll av stål- och samverkansbroar. Projektet fokuserar på nya tekniker som kan användas för att öka livslängden hos befintliga stålbroar, t.ex. för att möta krav på tyngre godstransport över väg- och järnvägsnätet. Detta leder till att befintliga stålbroar – i de fall utmattning är bestämmande – kan ges väsentligt ökat livslängd vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas. Projektidén utgår från en väletablerad kunskap om den lokala naturen av utmattning i svetsförband. Hypotesen är att utmattningsskadan ackumuleras mycket lokalt vid svetstån. En behandling av detta område som innebär omsmältning eller kallbearbetning av utmattningspåverkat material kan (helt eller delvis) återställa konstruktionens utmattningshållfasthet. Projektet står på mycket starka grunder (i term av kunskap och kompetens hos forskningsutförarna) inom utmattning och svetsefterbehandlingsmetoder med flera nationella och internationella projekt utförda inom dessa problemområden (t.ex.INNODEAFB/LIGHTer och det nyligen avslutade BBT-projektet 2014-013. Förutom svetsbehandlingsmetoder som undersöks i detta projekt innehåller verktygslådan tekniker för mätning och bedömning av utmattningsskador samt modeller för beräkning av kvarvarande livslängd före och efter behandling. Denna ansökan avser kompletterande finansiering till ett nystartat projekt som finansieras av Infrasweden. Ansöka avser huvudsakligen Chalmers insats i projektet med en begränsad del för KTH som också medverkar i Infrasweden-projektet. Förutom högskolorna deltar flera aktörer med spetskompetens inom olika delområden i projektet. Dessa är Swerea Kimab, Brokonstruktörer (WSP & COWI), provningsföretag (Dekra och Inspecta) och teknikföretag (Ecovative). Trafikverket är också partner i Infrasweden projektet och representeras av Hans Petursson.Abstract: The proposed project intends to develop and verify a toolbox with new methods for efficient and proactive maintenance of steel and composite bridges. The project focuses on new technologies that can be used to increase the life of existing steel bridges, such as to meet the demands for heavier freight transport over the road and rail networks. This leads to, in cases where fatigue is determining, that the service life of existing steel bridges can be significantly increased, resulting in both reduced environmental impact (less material and energy consumption) and cost savings. The technologies can be applied with the bridge in operation and traffic disturbances can thus be avoided. The project idea is based on a well-established knowledge of the local nature of fatigue in welded connections. The hypothesis is that fatigue damage accumulates very locally at the weld toe. A treatment of this area, which involves remelting or cold working fatigue-affected material, can (completely or partially) restore the fatigue strength of the structure. The project is based on very strong bases (in terms of knowledge and skills of research execution) in fatigue and welding treatment methods with several national and international projects conducted within these problem areas (e.g. INNODEAFB / LIGHTer and the recently completed BBT project 2014-013). In addition to the welding methods studied in this project, the toolbox contains techniques for measuring and assessing fatigue injuries as well as models for calculating remaining life before and after treatment. This application relates to additional funding for a newly launched project funded by Infrasweden. Applications mainly concern Chalmers efforts in the project, with a limited part for KTH which also participates in the Infrasweden project. In addition to the colleges, several actors participate in excellence in different areas of the project. These are Swerea Kimab, bridge designers (WSP & COWI), NDT-companies (Dekra and Inspecta) and technology companies (Ecovative). The Swedish Transport Administration is also a partner in the Infrasweden project and is represented by Hans Petursson.
Item type:

Powered by Koha