VTI National Transport Research Database

BIG A2018-20 Metodik för bedömning av långtidsegenskaper hos KC pelare (BIG A2018-20 Methodology for assessing long-term properties at KC pillar)

  • Lindvall, Rebecca
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-08-30 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/23937
Subject(s): Abstract: Projektet fokuserar på långtidsegenskaper hos KC-pelare där alternativa bindemedel såsom slagg, aska och specialcement används. Denna första del omfattar endas den laborativa delen. Målet med projektet är att ta fram ett vägledande material som beskriver 1) en metodik för optimering och användning av alternativa bindemedel i KC-pelare utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 2) en metodik för att bedöma beständighet hos KC-pelare med alternativa bindemedel. Projektet omfattar dels en litteraturstudie m.a.p. sammanställning av befintliga metoder för utförande och kontroll, dels en laborativ studie för att undersöka beständighet hos lera stabiliserad med alternativa bindemedel. En variation av leror väljs med olika innehåll av organisk halt, salter etc. Det föreslagna projektet är ett samarbete mellan SGI, KTH och Japan (PARI) och finansieras av dessa parter och av TrV. Den totala budgeten uppskattas till ca 600 Kkr. och kan påbörjas 2018 och pågå under två år (eller längre beroende på uppföljning och finansiering av denna).Abstract: The project focuses on long-term properties of lime cement columns where alternative binders such as slag, ash and special cement are used. This first part includes the laboratory part. The aim of the project is to develop an indicative material that describes 1) a methodology for optimization and use of alternative binders in the lime cement columns from a sustainability perspective, 2) a methodology for assessing the durability of lime cement columns with alternative binders. The project includes a literature study, that contains a compilation of existing methods of performance and control, and a laboratory study to investigate the stability of clay stabilized with alternative binders. A variety of clays are chosen with different content of organic content, salts, etc. The proposed project is a collaboration between SGI, KTH and Japan (PARI) and is funded by these parties and by Trafikverket.
Item type:

Powered by Koha