VTI National Transport Research Database

SESAR 2020 Remote Towers (R-TWR) (SESAR 2020 Remote Towers (R-TWR))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-02-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/11958
Subject(s): Abstract: Projektet PJ05 är uppdelat i två delprojekt: PJ05-02 “Remotely Provided Air Traffic Service for Multiple Aerodromes” PJ05-03 “Remotely Provided Air Traffic Services from a Remote Tower Centre with a flexible allocation of aerodromes to Remote Tower Modules” Kombinationen av dessa möjliggör en omfattande kostnadsbesparing för flygtrafiktjänsten jämfört med traditionell flygtrafikledning och kan även bidra till att flygplatser med alltför höga kostnader för flygtrafikledning kan fortleva. Denna utveckling är av stort nationellt intresse och ger direkt samhällsnytta, både i form av lägre kostnader generellt och som verktyg för att upprätthålla kostnadseffektiv flygtrafikledning i mer glest populerade områden, skapa nya flygtrafikledningstjänster av typen ”On-demand” för t ex ambulansflyg, säsongsbaserade flyg och annan icke planerad trafik. Kostnaden för att ersätta/bygga nytt flygledartorn reduceras till en bråkdel om det ersätts med en Remote lösning. Möjliggöra för LFV att etablera flygtrafikledningstjänster på andra avreglerade marknader. LFV har erfarenhet av den komplicerade och komplexa processen att införa dessa tjänster operativt. Genom att vidareutveckla tjänsteutbudet kan LFV erbjuda mer attraktiva tjänster på marknaden mot andra ANSP:er (Air Navigation Service Provider) och regulatorer. I PJ05-02 samt PJ05-03 pågår parallellt fem olika valideringsspår där Saab ingår som ”contributor” och är ledande för systemdelarna och kommer i huvudsak att samarbeta med LFV. Vissa arbeten sträcker sig över alla valideringsspåren som t ex framtagande av en teknisk specifikation. Saab är ”task-lead” för den tekniska specifikationen. Mål PJ05-02 * Ta fram en mer avancerad operatörsmiljö med flera samtidigt anslutna flygplatser (Multiple mode), så att en flygledare kan styra flera flygplatser samtidigt från en och samma position, RTM (Remote Tower Module). * Utvärdera hur många flygplatser en flygledare kan hantera samtidigt, detta också med hänsyn taget till olika typer av flygplatser med olika typer av komplexitet. * Utvärdera max trafikvolymer med olika flygplatskombinationer. * Utveckla förbättra verktyg för förbättrad situationsmedvetenhet, vilket kan vara: - Lägga upp mer funktioner i den visuella bilden, OTW (Out The Window) för att öka ”heads-up”-tiden - Detekteringsverktyg av händelser - Överlämningsverktyg då man i position tar över en flygplats - Förbättra visuell tracking av objekt som rör sig * Ta fram verktyg för att planera bemanning av en operatörsposition * Framtagen plattform för både simulerad och reell miljö
Item type:

Powered by Koha