VTI National Transport Research Database

Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt Väg (Evaluation of innovation-pilot contracts for road maintenance)

  • Eriksson, Per Erik
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-01 -- 2022-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/11956
Subject(s): Abstract: Bakgrunden till projektet är att Trafikverket till 2018-års upphandlingsomgång av Baskontrakt Väg har skapat några olika innovationspiloter med den långsiktiga målsättningen att utveckla framgångsrika affärsstrategier och arbetssätt som skapar de bästa möjligheterna och drivkrafterna till utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden. Det är viktigt att studera och utvärdera dessa innovationspiloter för att kartlägga mer i detalj vilka upphandlings-/affärsstrategier och arbetssätt som används och erfarenheterna av dem, samt hur projektens resultat påverkas. Syftet med FoI-projektet är att följa upp och utvärdera dels erfarenheterna från och dels de upplevda effekterna av innovationspiloternas affärsstrategier, organisationer och arbetssätt för förutsättningar till utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden samt jämföra dessa, dels mot traditionella baskontrakt, och dels mot liknande drift- och underhållskontrakt i fastighetssektorn. FoI-projektet undersöker också hur kunskap om och metoder för utvecklingsfrämjande arbetssätt kan överföras mellan baskontrakt, och hur Trafikverket kan stödja ett sådant organisatoriskt lärande. Forskningsprojektet baserar sig på fyra fallstudier av pågående baskontrakt väg, varav två är innovationspiloter och två är traditionellt upphandlade kontrakt. Datainsamlingen sker främst genom kvalitativa metoder, där deltagande observationer på möten m.m. kommer att vara en viktig kunskapskälla, såväl som intervjuer med beställare och entreprenörer i baskontrakten. Målet med projektet är att öka kunskapen om hur utvecklingsfrämjande upphandlingsstrategier, organisation och arbetssätt bör utformas för olika typer av kontraktsförutsättningar för att främja olika aspekter av projektresultat såsom kvalitet, effektivitet och god arbetsmiljö i det enskilda baskontraktet, men även långsiktiga mål för innovation och kompetensförsörjning. Målet är också att forskningsresultaten ska användas för att uppdatera och vidareutveckla Trafikverkets affärsstrategier, riktlinjer och stödfunktioner för att främja utveckling och innovation inom baskontrakt väg. Förväntad nytta är att kunna basera utvecklingen av Trafikverkets affärsstrategier, kontraktsmodeller och arbetssätt på resultat framtagna genom systematisk forskning, vilket ökar förutsättningarna för riktiga beslut och en bredare spridning av framgångsrika arbetssätt. Ytterst syftar FoI-projektet till att bidra till utveckling och innovation, och därigenom ökad produktivitetsutveckling i anläggningsbranschen och mer nytta för pengarna i Trafikverkets underhållsverksamhet.
Item type:

Powered by Koha