VTI National Transport Research Database

Forskningssamarbete mellan Sverige, Tyskland och Frankrike om elvägar (Swedish-German- French Research Collaboration on Electric Road Systems)

  • Andersson, Matts
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/3704
Subject(s): Abstract: Elvägar är det område som nämns först i överenskommelsen om Sveriges och Tysklands nya innovationspartnerskap 2017-01-31. På initiativ från Trafikverket och det tyska ministeriet för miljö, naturskydd, bebyggelse och reaktorsäkerhet (BMUB) har det svenska forskningsinstitutet RISE Viktoria och de tyska forskningsinstituten IFEU och Öko-Institut kommit överens om forskningssamarbete för att bl.a. utveckla förslag till strategi för implementering av elektrifierade vägtransporter mellan Sverige och Tyskland. Samarbetet är tänkt att genomföras i form av kunskapsöverföring och utbyte mellan det svenska FFI-projektet ”FoI-plattform för elvägar” som koordineras av RISE Viktoria, och de närliggande tyska forskningsprojekten Roadmap OH-Lkw och StratON som koordineras av IFEU respektive Öko-Institut. Projektets syfte och mål innebär mervärden som kompletterar andra tidigare och befintliga projekt.Abstract: Electric road system is the area mentioned first in the agreement on Sweden's and Germany's new innovation partnership 2017-01-31. On the initiative of the Swedish Transport Administration and the German Ministry of Environment, Nature Conservation, Building and Reactor Safety (BMUB), the Swedish research institute RISE Viktoria and the German research institutes IFEU and Öko-Institut have agreed on research cooperation in order to develop a proposal for a strategy for implementing electrified road transport between Sweden and Germany. The cooperation is intended to be implemented in the form of knowledge transfer and exchange between the Swedish FFI project "R&D Platform on Electric road systems" coordinated by RISE Viktoria, and the nearby German research projects Roadmap OH-Lkw and StratON, coordinated by IFEU and Öko-Institut. The purpose and objectives of the project include added value that complements other previous and existing projects.
Item type:

Powered by Koha