VTI National Transport Research Database

Värdering och prissättning av järnvägsbuller (Evaluation and pricing of railway noise)

  • Andersson, Henrik
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2009-04-01 -- 2010-08-31 ; 1540000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086376/AL50
  • Trafikverket 2010/92212
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafikrelaterat buller är ett växande samhällsproblem. Buller innebär dels en störning i individers vardag, men kan även leda till negativa hälsoeffekter och produktionsbortfall. Det övergripande syftet med detta projekt är att åt Banverket ta fram en direkt applicerbar nationell modell för att beräkna bullermarginalkostnader samt utifrån individers preferenser värdera järnvägsbuller. Prissättning och värdering av buller förutsätter en förståelse för både individers preferenser för att reducera bullernivån de utsätts för och bullrets akustiska egenskaper. Forskargruppens styrka ligger i det tvärvetenskapliga samarbetet mellan nationalekonomi och akustik och ett tvärvetenskapligt angreppssätt kommer att vara ledstjärna i projektet. Projektet kan förväntas ha betydelsefulla effekter på i huvudsak två områden: (i) en nationell prissättningsmodell som stödjer Baneverket i arbetet med att beräkna trafikens marginella bullerkostnader och (ii) mer tillförlitliga monetära bullervärder som ökar effektiviteten i infrastrukturplaneringen.Abstract: An environmental problem of growing importance is noise emissions from traffic. Noise exposure is not only a disutility in the sense that it disturbs people, it can also result in health impairments and lost productivity and leisure. The main objectives of this project are to develop a model for estimating noise charges based on the marginal cost principle that can be applied by Banverket, and to evaluate the social cost of railway noise. Pricing and evaluation of noise require an understanding of both how to elicit individuals’ preferences and the physics of noise. The strength of this research group is its interdisciplinary approach, which it can take since it consists of experts from economics and acoustics. This project will result in important contributions in mainly two areas: (i) a national pricing model that supports Banverket in designing railway noise charges, and (ii) more reliable monetary social values for railway noise that can be used for pricing and cost-benefit analysis.
Item type:

Powered by Koha