VTI National Transport Research Database

Effekter av Trafikverkets klimatscenario 3 och 4 (Other impacts of STA´s climate scenario 3 and 4)

  • Wiklund, Ulf
  • Tyrens AB, Svenskt företag eller organisation, 556194-7986
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-09-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/119533
Subject(s): Abstract: Sveriges riksdag har beslutat om en klimatlag som anger att Sverige ska var klimatneutralt senast 2045 och att utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg , ska minska med minst 70 procent till senast 2030. Innan klimatlagen beslutades fick Trafikverket ett regeringsuppdrag om att fördjupa klimatanalysen i det tidigare redovisade inriktningsunderlaget. Uppdraget var att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 60- respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Uppdraget redovisades i juni 2016 . Uppdraget resulterade i en rapport med fyra olika scenarier (fortsatt kallat junirapporten) där ett av scenarierna visar på möjligheter att nå 60 procent och tre visar olika vägar för att nå 80 procent. Grovt kan scenarierna beskrivas som att 60 procent (scenario 1) går att nå relativt enkelt med känd teknik medan de tre scenarierna som når 80 procent skiljer sig åt, framförallt vad gäller trafikutvecklingen. Scenario 2 innebär en hög biodrivmedelsanvändning och trafikutveckling med personbil och lastbil enligt basprognos, scenario 3 minskad personbils- och lastbilstrafik i kombination med utbyggd infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart samt scenario 4 som innebär en minskad personbils- och lastbilstrafik utan åtgärder i alternativa färdmedel. I uppdraget ingick att dels beskriva vad förslagen innebär för möjligheten att nå de transportpolitiska målen, dels redovisa kostnadseffektiviteten för de olika förslagen. På grund av mycket kort uppdragstid var det inte möjligt att göra mer än väldigt grova uppskattningar av effekter på andra transportpolitiska mål. Frågan om effekter på transportpolitiska mål är något som återkommer i uppdrag till Trafikverket. Det är därför angeläget att få fram ett mer underbyggt underlag för att kunna svara upp mot detta. Utgångspunkten är då de tre scenarierna som når 80 procents reduktion till 2030 men här avgränsas uppdraget till att studera scenario tre och fyra eftersom budgeten är begränsad och dessa två scenarier skiljer mest från nuvarande utveckling och saknar därmed mest underlag.Abstract: One of STA´s climate scenario based on the climate goals results in a changed traffic development (heavy car and truck reduction and instead increased proportion of GC, public transport, rail and sea), dense, multi-functional and green cities, high proportion of electrified vehicles, lower highway speed (except in rural areas) and in the city, etc. This traffic development also has effects on other societal goals. Transport Administration and the FFF investigation makes some overall impact assessments. It has in other contexts made assessments of the climate scenario eg the effects of physical activity on health, but further analysis is necessary. The hypothesis is that the traffic development in the climate scenario contributes positively to many of the target account and target functional specifications but this needs to be further analyzed. Previous analyzes have also shown that the traffic development in the climate scenario influence some targets negatively, such as traffic safety for unprotected road users, and which requires knowledge of the possibility of measures to avoid negative consequences.
Item type:

Powered by Koha