VTI National Transport Research Database

Utveckling svenska besluts- och prioriteringsunderlag för terminalprioriteringar inom ramen för TEN och Motorways of the Sea (MOS)

  • Östlund, Bo
  • BMT Transport Solutions, Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-09-30 ; 519000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16296
Subject(s): Online resources: Abstract: Utveckling svenska besluts- och prioriteringsunderlag för terminalprioriteringar inom ramen för TEN och Motorways of the Sea (MOS) EUs transportpolitik har varit ambitiös under det senaste decenniet. Förenklat kan man säga att syftet har varit att försöka åstadkomma en mer liberaliserad och effektiv transportmarknad för godstransporter i kombination med en bättre integration mellan de olika transportslagen. Samtidigt har en mer balanserad fördelning av modal-split för godstransporter eftersträvats, även om utvecklingen här har gått åt ett delvis annat håll. EU-Kommissionens nyligen framtagna Motorways of the Sea-koncept (MOS) avseende sjölänkar som en del av TEN-T nätverket understryker detta. Viktiga målsättningar är en koncentration av internationella godsflöden till sjöbaserade transportkorridorer i Europa som syftar till att reducera vägträngsel genom en överflyttning av vägtransporter till sjötransporter. Denna utveckling drivs nu starkt av EU-Kommissionen och de olika medlemsländerna. Exempelvis så har det bildats en speciell arbetsgrupp inom Östersjöregionen som arbetar med vilka förutsättningar som finns för en integration kan mellan främst järnvägs- och intermodala transporter och sjötransporter. För att kunna uppnå den eftersträvade frekvensen med en avgång/dag som MOS-konceptet strävar efter, så är en koncentration av godsvolymer nödvändig till prioriterade terminaler och hamnar. Denna inriktning ansluter till Godstransportdelegationens förslag på en satsning på ett antal strategiska hamnar och kombiterminaler . Likså bör förutsättningarna för att inrätta ”IDCs – Intermodal Development Centres” för relevanta korridorer undersökas. För närvarande drivs denna fråga av DG-TREN som ett viktigt medel att uppnå en ökad andelen intermodala transporter. Syftet med IDC är att etablera intermodala center som ska arbeta för att samla de olika transportaktörerna korridorvis och tillsammans utveckla och testa ny intermodala koncept. IDC-centren främsta uppgifter är att skapa transparent marknadsinformation, utgöra en samarbetsplattform för involverade aktörer, erbjuda en kunskapsbas, understödja intermodala godstransporter och intiera åtgärder syftande till modal shift samt stödja en övergång mot intermodala transporter. Projektansökan är kopplat till VVs FUD-program, Utvecklingsområde 3 – Mot ett långsiktigt hållbart transportsystem och har är kopplat till ”Utveckling av Intermodala Transporter och Tjänster”. Projektet syftar till att utveckla en metodik för en prioriteringsmodell för att kunna undersöka vilka svenska godstransportkorridorer och kombi-terminaler som är mest relevanta för att integreras med de planerade internationella MOS-korridorerna. Det är viktigt att ett integrerat synsätt används som behandlar de olika ingående transportslagen (väg, järnväg, sjö, intermodal). Det bedöms som viktigt att Sverige och de ansvariga trafikverken (VV, BV, SjöV) har tillgång till en sådan metodik för att kunna göra de riktiga prioriteringarna inför framtiden. Godstransportdelegationens förslag till proriteringar kommer att beaktas i arbetet. Ett delsyfte med projektet är att undrsöka förutsättningarna för att kunna starta ”IDC – Intermodal Development Centre” utmed en av de prioriterade intermodala korridorerna. DG TREN planerar att starta 1-2 IDC under detta år och har reserverat budgetmedel för detta. Den föreslagna metoden för att mäta potentialen för internationella kombitransporter för olika relevanta transportkorridorer, som är integrerade med olika potentiella MOS-korridorer, är att göra simuleringar av godsflödena i en godsmodell som implementerats i STAN. Modellen – EFM STAN – har utvecklats utifrån Samgodsmodellen och omfattar den europeiska transportmarknaden i sin helhet. Viktiga kriterier för att mäta potentialen för kombitransporter utgör exemplevis transportavstånd, godsmängder, godsslag, framtida förändringar i (ökad) transportefterfrågan (bl. a. O/D matriser) och transportutbud, såsom förändringar i infrastrukturen för olika transportmedel, ny transportteknik, regleringar och avgifter, m.m. Metoden beaktar både transportmedelsvalet mellan lastbil, järnväg, och fartyg/färjor och ruttval (länkar/stråk). Metoden att strukturera och analysera kombi-potentialer har prövats på en grov nivå i ett antal projekt (Green Cargo, ONYX, DG TREN). BMT Transport Solutions har nyligen avslutat ett projekt for DG TREN där olika potentialer för Motorways of the Sea-korridorer har undersökts m.h.a godsflödessimuleringar. Resultaten indikerade att metoden visar distinkta möjligheter att kunna utvecklas till ett verktyg för strukturering och analys av stråk och korridorer för godsflöden. En metodik för prioritering av kombiterminaler kommer att utvecklas inom ramen för detta projekt (möjliga kriterier utgör potentiella godsvolymer (idag, 2010/2015), hänsyn till framtida företagslokaliseringar, närhet till internationella järnvägslinjer, närhet till hamnar-/hamnterminaler etc.). En marknads- och aktörsorienterad analys utgör ett nödvändigt komplement till det föreslagna forskningsprojektet, för att få en helhetsbild. I detta delprojekt föreslås även en översyn av modellparametervärden göras. Ett koncept för detta föreslås tas fram i steg 2. Underlag för en metodik för en prioriteringsmodell, för att kunna undersöka vilka svenska godstransportkorridorer och kombiterminaler som är mest relevanta för att integreras med de planerade internationella MOS-korridorerna, kommer att tas fram. Erhållna resultat kan presenteras i olika dimensioner såsom volymer, värden, operativa kostnader, transportköparens kostnader, logistikkostnader. Även kraftfulla känslighetsanalyser kommaer att kunna redovisas – både avseende olika alternativ och osäkerheter i antagna ingångsvärden. Olika scenarier kan rangordnas och prioriteras. Projektresultaten kan komma att användas av VV/BV , myndigheter och operatörer som ett strategiskt beslutsunderlag för utvecklandet av intermodala strategier samt för en prioritering av framtida nya kombi-terminallägen i relation till de framtida MOS-korridorerna.
Item type:

Powered by Koha