VTI National Transport Research Database

Akustiskt övervakningsprogram av fartyg i Nordsjön (Acoustic monitoring of ships in the North Sea )

  • Andersson, Mathias
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Statligt forskningsinstitut, 202100-5182
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2023-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/9498
Subject(s): Abstract: Detta är en intresseanmälan för medfinansiering av ett svenskt deltagande i ett EU projekt som riktar sig till EU-programmet Interreg Nordsjön. Enligt Havsmiljödirektivet skall medlemsländer inhämta kunskap om ljudnivån i havet och i förlängningen utvärdera om havet uppfyller kraven på god miljöstatus. I ansökan till Interreg Nordsjön kommer Sverige tillsammans med Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna som även är koordinator, att arbete tillsammans för att utveckla ett regionalt och standardiserat övervakningsprogram, mäta enskilda fartygs bidrag till den allmänna ljudmiljön samt producera ljudkartor över Nordsjöregionen. Det är känt att fartyg är de enskilt största källorna till undervattensljud. Det är även känt att ljud kan ha en negativ påverkan på havsmiljön (Hildebrand, 2009; Dekeling et al., 2012). Sjöfarten står inför en stor utmaning att hantera och eventuellt förebygga denna miljöpåverkan. För att uppnå uthålliga transporter krävs en rad med aktiviteter, som börjar med kunskapsuppbyggnad och slutar med tystare fartyg och ändrat framförande (Larsson, 2012; IMO, 2014). Flera faktorer pekar på att en klassificering i form av utstrålat buller från ett fartyg kommer att spela en viktig roll i den kommande förvaltningen av sjöfarten, vilket redan markeras av följande klassningar och standarder: IMO (2014) DNV (Jan 2010), samt ANSI- och ISO-standarder (ANSI 2014; ISO är under utveckling). Bullermätstationer blir sannolikt ett viktigt verktyg för klassificering men det krävs att ny teknik och metodik utvecklas som kan uppskatta bullerkällstyrkan under den tid som ett fartyg passerar spontant förbi bullermätstationen. Detta innebär att vid en framtida hantering kan merparten av fartyg gå genom känsliga områden men de måste t.ex. anpassa hastigheten för att inte överskrida bestämda bullernivåer. Två sekundära nyttor vi ser är att det utstrålade bullret ökar när drivlinan är defekt. Mätstationen kan observera defekten och fartygen kan uppmärksammas på felet. Dessutom kan felaktiga AIS-inställningar eller avstängd AIS rättas till. Sammanfattningsvis är det viktigt att innan åtgärder genomförs kunna besvara frågan hur mycket fartygstrafiken bullrar i ett specifikt område. För det krävs att en metod utvecklas för att bestämma statistiska bullernivåer i området som kan ligga till grund för en aktiv förvaltning. Genom att uppmäta ljudet från fartyg kan påverkan i ett område kartläggas och uppmätta ljudnivåer relateras till påverkan på ljudkänsliga marina djur. Frågan om fartygstrafiken påverkar djurlivet kan sedan avgöras. * ANSI, 2014: Quantities and Procedures for Description and Measurement of Underwater Sound from Ships - Part 1: General Requirements, ANSI/ASA S12.64-2009/Part 1 (R2014) * Dekeling, R.P.A., et al., 2012: Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas, Part II:Monitoring Guidance Specifications, JRC, 2012, p.15. * DNV, 2010: Silent Class Notation, PART 6 CHAPTER 24. * Hildebrand, JA. 2009. Anthropogenic and natural sources of ambient noise in the ocean. Marine Ecology-Progress Series. 395:5-20.Abstract: This is an application for co-financing to facilitate a Swedish participation in a EU-project, to be submitted to the research program Interreg Norths Sea. According to the Marine Strategy Framework Directive, all member states are required to establish the level of ambient noise in the oceans and to evaluate whether the oceans are in Good Environmental Status or not. In this project Sweden will collaborate with Great Britain, Norway, Germany, Belgium and the Netherlands, the latter being the coordinator. A joint regional standardized monitoring program of ambient noise will be developed. Two essential deliverables of the project are to determine individual ships contribution to the soundscape and to produce soundscape maps of the region. It is well known that commercial ships are the main sound source in the sea and that noise could have a negative impact on the ocean environment (Hildebrand, 2009; Dekeling et al., 2012). The maritime transports are facing great challenges to manage and mitigate this impact. In order to achieve sustainable transportations a number of activities need be initiated, starting with acquiring knowledge and ending with quieter ships and changed behavior (Larsson, 2012; IMO, 2014). Several indications point in the direction of a future classification to handle ship-noise footprint, which will play an important role in the future management of maritime transportation. This is highlighted in for example standards and classifications IMO (2014) DNV (Jan 2010), ANSI- and ISO-standards (ANSI 2014; ISO is under development). Noise measurement stations will become important tools for classification; however, new methods and technologies have to be developed in order to make these stations functional in the context of commercial shipping. In the future as well as optimally, a vessel will obtain its acoustic signature certificate when passing spontaneously a station. This implies that ships with a classification (based on speed) will have the possibility to change speed to decrease the ship-noise footprint before entering a noise sensitive area. There are two additional benefits recognized; identifications of faulty (i.e. noisy) propellers and misuse of AIS-transponders (wrongly programmed or off). In summary, it is important to determine the pressure on the environment of individual ships in a specific area. The default mind-set is often that there is an impact. We would like to underlined that the capacity we will develop within this project might as well be used to establish that the impact of ships are negligible, thus, no actions has to be taken. However, method and hardware have to be developed for an active management to be adequate. * ANSI, 2014: Quantities and Procedures for Description and Measurement of Underwater Sound from Ships - Part 1: General Requirements, ANSI/ASA S12.64-2009/Part 1 (R2014), * Dekeling, R.P.A., et al., 2012: Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas, Part II:Monitoring Guidance Specifications, JRC, 2012, p.15, * DNV, 2010: Silent Class Notation, PART 6 CHAPTER 24, *Hildebrand, JA. 2009. Anthropogenic and natural sources of ambient noise in the ocean. Marine Ecology-Progress Series. 395:5-20.
Item type:

Powered by Koha