VTI National Transport Research Database

Effekter av regionaltågssatsningar (Effects of new regional train traffic)

  • Holmberg, Bengt
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-01-01 -- 2010-12-31 ; 1721000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701148
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att kartlägga och analysera effekter av genomförda regionaltågssatsningar för att därigenom förbättra beslutsunderlaget inför framtida regionaltågsprojekt. Det sökta projektet är en fortsättning på ett pågående doktorandprojekt med finansiering från Banverket. I det pågående projektet har främst fastighetspriser på skånska orter som nyligen fått pågatågstrafik analyserats för att därigenom fånga upp tillgänglighetsförbättringen som tåget gett sett ur de boendes synvinkel. Det sökta projektet ska utvidga antalet resrelationer och undersöka effekter även på befolkningsutveckling, pendling, sysselsättning mm. Även restidens samt turtäthetens betydelse ska analyseras. Resultaten från projektet ska förbättra underlaget inför beslut om regionaltågssatsningar. Genom ökad kunskap om vilka effekter som olika regionaltågssatsningar har åstadkommit ökar möjligheten att i framtiden kunna urskilja vilka platser och sträckningar som lämpar sig för regionaltågstrafik. Även restidens längd samt turtäthet är förmodligen viktiga faktorer för hur framgångsrikt ett regionaltågsprojekt blir. Projektets resultat bör därmed vara till nytta för trafikhuvudmännen i deras planering av framtida regionaltågstrafik samt för Banverket vid planering av spårutbyggnad. Samarbete kommer att ske med bl.a. Banverket, Skånetrafiken, Östsam, Upplands lokaltrafik och X-trafik.Abstract: The aim of the project is to describe and analyze effects of new regional train traffic. The results from the project can be utilized to improve the basic data used when planning new train lines. This project is a continuation of an ongoing Ph.D. project financed by Banverket. The ongoing project has focused on the new commuter train stations along the west coast line in Scania where changes in property values in villages with a new railway station has been used to estimate the value placed by the residents and especially new residents on the train service and the thereby increased accessibility. The new project will increase both the number of train lines analyzed but also include effects on population, commuting, employment etc. The importance of travel time and travel frequency will also be analyzed. The results can be used to improve the knowlegde before decisions on investments in regional trains. This will make it possible to decide more accurate which lines and places where it is social-economic to invest in regional trains. The studie will be made in cooperation with The railway Authority and Public Transport Authorities in Skåne, Östegötland, Uppland and Gävleborg.
Item type:

Powered by Koha