VTI National Transport Research Database

CEDR TRANSNATIONAL ROAD RESEARCH PROGRAMME Utlysning 2017 - Nya material (CEDR TRANSNATIONAL ROAD RESEARCH PROGRAMME Call 2017 - New Materials)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-11-01 -- 2021-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/106916
Subject(s): Abstract: Detta projekt är en del i den av CEDR internationellt finansierade utlysningen "CEDR Call 2017: New Materials". Programmet utvecklades genom ENR (ERANET Road) och sen vidare av WG Innovation för att möta intressen från CEDR (Conference of European Directors of Roads). Det övergripande målet med det transnationella forskningsprogrammet "New Materials & Techniques" är att utveckla koncept och strategier och visa att de är användbara för att öka vägbeläggningarnas hållbarhet på lång sikt, samtidigt som man säkerställer ett minskat beroende av råmaterial och lågt fossilt energibehov. Lösningarna måste vara genomförbara, beprövade och kostnadseffektiva. Utlysningen har tre underteman: A: Tillförlitlig livscykelkostnads och nyttoanalys av "grön asfalt" B: Förenkla användningen av returasfalt C: Användbarhet av supermaterialAbstract: This Transnational Road Research Programme has the title “CEDR Call 2017: New Materials”. The Programme was developed initially within the framework of ENR (ERANET Road) and was then taken forward by WG Innovation to fulfil the common interests of the national road administration members of CEDR. The overall aim of the Transnational Research Programme “New Materials & Techniques” is to develop concepts and strategies and to demonstrate their applicability to increase the long-term durability of pavements while at the same time ensuring a reduced dependency of raw materials and a low fossil energy demand. The solutions must be feasible, proven and cost-effective. The Call has three sub-themes: A: Reliable life cycle and social cost-benefit analysis of “green asphalt”; B: Simplifying the use of RAP; C: Usability of Super Materials
Item type:

Powered by Koha