VTI National Transport Research Database

Doktorand Vägytetillstånd och underhåll (PhD Road Surface condition and maintenance)

  • Sjögren, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2020-05-01 Registration number:
  • Trafikverket 2017/108412
Subject(s): Abstract: Att bedöma och avgöra när en vägs yta är så dålig att den måste åtgärdas har ständigt varit en utmaning. Man måste ta hänsyn till säkerhet, beständighet, komfort/hälsa och miljöpåverkan vid underhållsplaneringen. Många av de befintliga effektsambanden bygger på analyser av inaktuell information. Ökande trafikbelastning och klimatförändringen samt åldrande anläggningar har ändrat förutsättningarna. Vägbyggnation, drift och underhållsteknik och materialteknik har utvecklats i stor grad. Den progressiva teknikutvecklingen och datoriseringen har ökat möjligheterna för effektivare övervakning och analys. Det svenska vägnätet övervakas regelbundet och stora mängder data om vägnätets tillstånd har samlats in. Mycket är åtkomligt via Trafikverkets, PMSv3. Självklart är det dessa objektiva data som bör vara det huvudsakliga underlaget för planeringen, urval och prioritering av åtgärdskandidater. Vägytedata och annan anläggningsdata från olika databaser behöver kombineras och kvalitetssäkras. För att skapa rätt information behöver data från flera håll sammanfogas. Erfarenheten har visat att all data innehåller fel som gör att den inte går att använda den rakt av. En stor del av uppgifterna handlar om att utveckla metoder för att behandla och formatera data så att den blir robust och kan analyseras på ett lämpligt sätt. Vidare saknas en lämplig beskrivning och övervakningsmetod av vägens strukturella tillstånd för vägnätet. Projektets idé är att stödja tidigare licensierad kandidat, Peter Andrén till att bli disputerad. Genom att betrakta de stora datamängderna, som redan finns, och kombinationen med information från olika databaser via gemensamma nycklar skapa möjligheter till kvalitetssäkrad information så kan man utveckla och beskriva krav och metoder som leder till kvalitetssäkrad data. Efter detta (kvalitetssäkrad data) kan man börja studera och analysera för att föreslå pålitliga metoder till planeringsverksamheten där man också tar hänsyn till vägars bärighet utifrån befintlig vägytedata. Trafikverket upphandlingsstrategi med ökad andel totalentreprenader har skapat ett förändringstryck inom anläggningsbranschen hos myndigheter, konsulter och entreprenörer där objektiv mätdata spelar en viktig och ökande roll. Det är av vikt, inte minst för entreprenörer, att det utvecklas analysverktyg som kan användas entreprenadnära under hela processen från identifiering och urval till utförande och uppföljning. Objektiv och transparent mät- och anläggningsdata är en förutsättning för framgångsrik och effektiv väghållning, inte minst i totalentreprenader.Abstract: The support of a PhD in Road Surface condition data area. With focus on data processing and quality. Studying methods of how road surface data can be used to indicate condition not only on road surfaces but also in road structure. New knowledge about handling large road surface data
Item type:

Powered by Koha