VTI National Transport Research Database

Screening av utsläpp i verklig trafik för effektivare kontroll av dieseldrivna lätta fordons emissionsprestanda (Use of remote sensing for more efficient control of real driving emissions from light duty diesel vehicles )

  • Sjödin, Åke
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-11-15 -- 2021-09-01 Registration number:
  • Trafikverket 2017/107489
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att demonstrera och utvärdera om och hur screening av utsläpp från enskilda fordon i verklig trafik med remote sensing-teknik kan användas för att uppnå såväl högre effektivitet som skärpt utsläppskontroll, dels i Transportstyrelsens program för hållbarhetsprovning, dels i den periodiska kontrollbesiktningen avseende fordons miljöprestanda. Projektet kommer att också resultera i en utvärdering av remote sensing-teknikens potential som en möjlig ”stand alone” kostnadseffektiv metod för övervakning av den befintliga och framtida fordonsparken avseende ”real driving emissions”. Projektet fokuserar på dieseldrivna lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) och utsläpp av kväveoxider (NOX och NO2) samt partiklar, då det är för dessa fordonstyper som utsläppsreduktionspotentialerna bedöms vara störst.Abstract: The purpose of the project is to demonstrate and evaluate whether and how the screening of emissions from real-time vehicles with remote sensing technology can be used to achieve both higher efficiency and increased emission control, in the Transport Agency's sustainability testing program and in the periodic inspection of vehicles environmental performance. The project will also result in an evaluation of the potential of remote sensing technology as a possible stand-alone cost-effective method for monitoring the existing and future vehicle park for real driving emissions. The project focuses on diesel-powered light vehicles (passenger cars and light trucks) and nitrogen oxides (NOX and NO2) and particulate matter, as it is for these types of vehicles that emission reduction potentials are considered to be greatest.
Item type:

Powered by Koha