VTI National Transport Research Database

Verifikation av säkerhetskritisk programvara för flygtrafikledning mha lättrörliga processer (Agile verification of safety critical air traffic software)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-08-01 -- 2013-06-30 ; 4800002 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901341
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla verifikationsmetoderna för säkerhetskritisk programvara med applikationer inom flygtrafikledning. Utveckling av effektiv verfiering av icke-funktionella krav är en central del av projektet. Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Chalmers, Insitutionen för Data och Informationsteknik. Resultat och förväntade effekter: Förväntad effekt är att Chalmers får möjlighet att fortsätta att bygga upp empirisk forskning nära knuten till företag vad det gäller metoder och processer för verifikationsmetoder. För SAAB-koncernen breddas forskningen inom detta området vilket är strategiskt viktigt. Speciellt då automatiserad testning av icke-funktionella krav är ett nytt område. Uppläggning och genomförande: Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Chalmers, Institutionen för Data och Informationsteknik. Projektet inleds med en analysfas där nuvarande testmetoder kartläggs och definiering av framtidens kravbild för säkerhetskritiska flygtrafiksystem genomförs. Därefter arbetar Chalmers med att utveckla metoder och arbetssätt som parallellt testas och utvärderas tillsammans med Saab.Abstract: Goals/targets: The project aims to develop the verification methods for safety critical air traffic software. Development of efficient verification of non-functional requirement is of central importance in this project. Result and effects: Chalmers will have the possibility to strengthen its position in empiric research together with the industry in the area of verification methods and processes. For Saab it is of strategic importance to have research in this area, especially when automatic verification of non-functional requirements is a new area. Planning and implementing: The project is performed in collaboration between Chalmers University of Technology, Institution of Computer Science and Engineering, and Saab. The project starts with an analyze phase where the present verification methods are described and also the future requirements on safety critical Air Traffic software are defined. Thereafter Chalmers continues developing methods and processes for testing and in parallel these are implemented and evaluated together with Saab.
Item type:

Powered by Koha