VTI National Transport Research Database

Utvärdering av beräkningsmetod för injekteringsdesign och vidareutveckling av beräkningsverktyg (Evaluation of calculation method for grouting design and further development of calculation tools)

  • Tengborg, Per
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-08-31 -- 2021-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/96578
Subject(s): Abstract: Vid projektering av injektering med hög svårighet och/eller höga krav på täthet används ofta en designmetodik där sprickviddsfördelningar utgör underlag för val av injekteringsparametrar. Metodiken har nyttjats med framgång, men det förekommer fortfarande osäkerheter och problem när den ska tillämpas. För att öka användarvänligheten och vidare undersöka gränserna för applicerbarhet vill vi undersöka resultat av karakterisering med metoden för svensk berggrund och besvara frågeställningar avseende mätgräns, sektionslängd, samt sektions- och sprickantal. Detta genomförs genom att vi i projektet sammanställer befintliga erfarenheter och utföra analyser med ny insamlad data. Detta dataunderlag ska i projektet möjliggöra rapportering av rekommendationer av exempelvis beräkningsmetodens applicerbarhet, utförande av mätningar och modellantaganden. Projektet syftar även till att uppdatera det befintliga beräkningsverktyget.Abstract: When performing grouting design with high requirements of sealing efficiency, a common design method is often used for a statistical evaluation of the groutability to serve as a basis for the grouting design parameters. The methodology has been used successfully, but there are still uncertainties when it should be applied. In order to increase usability and further examine the limits of applicability we want to investigate the impact of measurement limits, section length and amount of fractures from water pressure tests and core drilling. This is done by collecting data from relevant projects infrastructure projects and analyzing the data. The analysis will enable the project to report recommendations of the applicability of the calculation method, the execution of field investigation and model assumptions. The project also aims to update the existing calculation tool.
Item type:

Powered by Koha