VTI National Transport Research Database

Experimentell och teoretisk studie av skaleeffekten på bergmekaniska parametrar för bergsprickor (Experimental and theoretical study of the scaling effect of rock mechanical parameters on rock fractures)

  • Tengborg, Per
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-03-31 -- 2023-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/96572
Subject(s): Abstract: Mekaniska parametrar för bergsprickor är avgörande vid bergmekanisk dimensionering. Under vissa förhållanden kan dessa parametrar variera med skala. Förståelsen kring denna skaleffekt är bristfällig och projektet syftar till att minska oklarheten genom att utföra storskaliga skjuvförsök i laboratoriemiljö. En viktig del i arbetet är även att utveckla och prova egentillverkade provkroppar (replika) med egenskaper som efterliknar berg. Med replika ges möjlighet att repetera experiment, vilket ger möjlighet att bättre förstå hur och varför de bergmekaniska egenskaperna påverkas. Försöken kommer utföras i en helt ny storskalig skjuvbox. Parallellt med försöken kommer även teoretisk utveckling av befintliga och nya teorier samt numerisk modellering att genomföras i syfte att erhålla teorier som kan beskriva hur bergmekaniska parametrar varierar med skalan. Följande projekt avser finansiering fram till licentiatexamen för en industridoktorand vid SP.Abstract: Mechanical parameters for rock fractures are crucial in rock mechanic dimensioning. Under certain circumstances, these parameters may vary by scale. The understanding of this scale effect is inadequate and the project aims at reducing ambiguity by performing large-scale shear attempts in laboratory environments. An important part of the work is also to develop and test self-made specimens (replica) with mimetic properties. The replica gives the opportunity to repeat experiments, which gives the opportunity to better understand how and why the rock mechanical properties are affected. The trials will be carried out in a completely new large-scale shear box. In parallel with the experiments, theoretical development of existing and new theories as well as numerical modeling will be carried out with the aim of obtaining theories that can describe how rock mechanical parameters vary with the scale. The project concerns funding up to a licentiate degree for an Industrial PhD student at SP.
Item type:

Powered by Koha