VTI National Transport Research Database

Nollvisioner – från ide till genomförande (Vision Zero - from idea to implementation)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/105570
Subject(s): Abstract: Transportsektorn står inför stora utmaningar och över åren har en tämligen god kunskap utvecklats kring transportsektorns olika utmaningar och olika strategier och åtgärder som krävs för att uppnå de transportpolitiska målen. Ett kunskapsområde som däremot är närmast en vit fläck är forskning kring hur samhället och marknadens olika aktörer interagerar med varandra i syfte att nå de transportpolitiska mål generellt och mer specifikt Nollvisionen och hur kunskap omsätts i praktisk handling samt hur dessa policy-, innovations- och implementeringsprocesser kan påverkas i syfte att nå transportpolitiska mål snabbare och effektivare. Mot bakgrund av detta har ett forskningsprogram tagits fram (TRV 2016:116.) i syfte att etablera en systematisk forskning kring implementerings- och innovationsfrågor inom transportområdet. Fokus i detta program är Nollvisionen som både i ett svenskt och internationellt perspektiv utgör ett viktigt ”fall” att studera och utveckla vår kunskap kring. Detta projekt handlar om nästa steg att dels utveckla nätverket kring implementeringsforskning samt initiera ett antal forskningsprojekt. Ambitionen är också att säkerställa en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området implementering och transporter.Abstract: The transport sector faces major challenges and over the years, quite a good knowledge has been developed around the transport sector's various challenges and different strategies and measures that are needed to achieve transport policy goals. One research area of knowledge that is almost the white spot is on how society and the market's different actors interact with each other in order to reach the transport policy goals in general and more specifically the Vision Zero and how knowledge is translated into practical action and how these policy, innovation and implementation processes can be influenced in order to achieve transport policy goals faster and more efficiently. Against this background, a research program has been developed (TRV 2016: 116.) With a view to establishing systematic research on transport and implementation issues. The focus of this program is Vision Zero, which, both in a Swedish and international perspective, constitutes an important "case" to study and develop our knowledge about. This project is about the next step in developing the network around implementation research and initiating a number of research projects. The ambition is also to ensure long-term knowledge building in the field of implementation and transport.
Item type:

Powered by Koha