VTI National Transport Research Database

Verktyg för konsekvensanalys av förändrade hastighetsgränser - steg 2 (Consequenses when changing speed limits on roads - part 2)

  • Westin, Jonas
  • Umeå universitet, Universitet eller högskola, 202100-2874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-11-03 -- 2019-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2017/104103
Subject(s): Abstract: PILOTSTUDIE: I detta steg tillämpas de valda analysmetoderna på tre vägobjekt med utgångspunkt i planerade eller nyligen genomförda hastighetsförändringar i vägnätet. Denna etapp avslutas med Workshop II, där resultaten diskuteras, metodiken justeras och nyttan med en större utrullning i ett tredje steg diskuteras.Abstract: Studies on Three roads with the developed method.
Item type:

Powered by Koha