VTI National Transport Research Database

Studier av trafiksäkerhetsaspekter för HCT-fordon (Studies of traffic safety aspects of HCT vehicles)

  • Sandin, Jesper
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-10-01 -- 2021-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2017/101561
Subject(s): Abstract: Projektet består av tre delstudier. Delstudie 1, innehåll: uppföljning och fördjupning av olyckstyper relevanta för längre HCT genom utdrag ur STRADA mellan 2003 och 2016. Extra arbete krävs för att identifiera filbytesolyckor. Korrelation mellan fordonslängd 0ch * Olycksrisk; * Olyckstyp; * Personskadenivåer; *Variation över år, årstid, tid på dygn, etc; * Geografisk plats för olyckstyper. Delstudie 2, innehåll: bedömning av hur dagens trafiksäkerhet för tunga fordon kan påverkas av automation, i såväl positiv som negativ riktning. * State-of-the-art över automation av tunga fordon och prognos för teknikutveckling; * Kunskapsläget för automatiserade tunga fordon och trafiksäkerhet.; * Redogörelse av trafiksäkerhetsaspekter för automatiserade längre HCT-fordon. Delstudie 3, innehåll: utreda och redogöra för förutsättningarna för Sverige att ställa högre eller andra förarkrav än de som idag ställs gällande högsta behörighet för tunga fordon (CE), utan att dessa anses stå i strid med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, det s.k. tredje körkortsdirektivet.Abstract: The project consists of three part-studies. Part 1, content: follow-up and deepening in accident types relevant to longer HCT by extracts from STRADA between 2003 and 2016. Additional work is required to identify lane change accidents. Correlation between vehicle length and * accidents; * Type of accident; * Injury Levels; * Variation over year, season, time of day, etc.; * Geographic location for accidents. Part 2: Content: Assessing how today's road safety for heavy vehicles can be affected by automation, in both positive and negative directions. * State-of-the-art over automation of heavy vehicles and forecast for technology development; * Knowledge mode for automated heavy vehicles and road safety; * Reporting road safety aspects for automated longer HCT vehicles. Part 3: Content: investigate and explain the conditions for Sweden to set higher or other driver requirements than those currently in force for heavy vehicles (CE), without these being considered to be contrary to Directive 2006/126 / EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licenses, the so-called third driving license directive.
Item type:

Powered by Koha