VTI National Transport Research Database

Värdering och styrmedel för sjöfartens miljöbelastning (Policy instruments and valuation of impact from shipping)

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-11-01 -- 2020-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/97891
Subject(s): Abstract: Detta projekt är ett samarbete mellan IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers och Clean Shipping Index. Det övergripande målet är att göra en värdering av olika miljöbelastningar från sjöfarten. Denna kommer att användas i en analys av hur styrmedel kan utformas för att prioritera de viktigaste belastningarna, samt vilken effektivitet styrmedlen har för att minska miljöpåverkan från dessa belastningar. Denna kunskap är nödvändig som bakgrundsdata för att konstruera effektiva styrmedel för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Resultaten i detta projekt kommer att användas för att verifiera och vidareutveckla sådan metodik, samt att jämföra investeringskostnader för miljöteknik med besparingar enligt de ekonomiska styrmedlen. Tillvägagångssättet är att genomföra en verklig analys av kostnader och fördelar för olika fartygsägare som trafikerar svenska vatten. Resultaten kan därför också användas som stöd till investeringar i ny teknik som ofta motiveras med miljöskäl. Utöver dessa rent företagsekonomiska aspekter kommer projektet att beräkna minskningar i miljökostnader från de minskade miljöbelastningarna. Dessa miljökostnader kommer att uppskattas som värdet av ekosystemtjänster och s.k. åtgärdskostnader. Det finns stora utmaningar med värderingen av dessa olika belastningar, vilket kommer att belysas genom att spannet av värderingarna tas fram. För flera av faktorerna är lokala betingelser avgörande vilket kommer att belysas och diskuteras. Projektet kommer att titta på dagens situation men även på framtiden. De regleringar som kommer att implementeras avseende t ex NOX, svavel, EEDI, ballastvatten och avloppsvatten kommer att analyseras, och dessa regleringars påverkan på olika styrmedel kommer att beskrivas. Kostnader för olika bränslen och miljötekniker kommer att samlas in, och scenarier kommer att tas fram för att bedöma vilken effekt olika styrmedel har, samt vilka nivåer dessa styrmedel kan förväntas få avseende minskad miljöpåverkan. Projektet är uppdelat i sex arbetspaket: Arbetspaket 1. Projektledning kommunikation; Arbetspaket 2. Metoder för att analysera miljö-, hälsa- och klimatpåverkan; Arbetspaket 3. Värdering av sjöfartens påverkan på hälsa, klimat och miljö; Arbetspaket 4. Tekniska lösningar för att minska påverkan; Arbetspaket 5. Analys av effekter av styrmedel och av mål för styrning inklusive framtida regleringar; Arbetspaket 6. Scenarier med olika alternativ för styrning med bedömning av potential. Resultaten kommer att presenteras i rapporter och artiklar och tas till vara av CSI i den framtida utvecklingen av indexet i syfte att minska sjöfartens påverkan på klimat och miljö.Abstract: This project is a collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, Chalmers and Clean Shipping Index. The overall goal is to make an assessment of various environmental impacts from shipping. This will be used in an analysis of how policy instruments can be designed to prioritize the most important impacts, as well as the effectiveness of policy instruments in order to reduce these pressures. This knowledge is necessary as background data for constructing effective instruments to reduce the environmental impact of shipping. The results of this project will be used to verify and further develop such a methodology, as well as to compare the investment costs for abatement technology with savings under the policy instruments. The approach is to conduct a proper analysis of costs and benefits for various ships operating in Swedish waters. The results can also be used as support for investments in new technologies that are often justified on environmental grounds. In addition to these aspects, the project will calculate the reductions in environmental costs from the reduction of environmental loads. These environmental costs will be estimated as the value of ecosystem services and abatement costs. There are big challenges with the valuation of these different loads, which will be highlighted by presenting ranges of values. The project will look at the current situation, but also on the future. The regulations that will be implemented concerning NOX, sulfur, EEDI, ballast water, and waste water will be analysed, and the impact of these regulations on different instruments will be described. Costs of different fuels and environmental technologies will be collected, and scenarios will be developed to assess the impact of different policy instruments, and what these instruments can be expected to achieve as reduced environmental impact. The project is divided into six work packages: Work package 1. Project management communications; Work package 2. Methods to analyze environmental, health and climate impacts; Work package 3. Valuation of maritime influence on health, climate and environment; Work package 4. Technical solutions to reduce the impact; Work package 5. Analysis of effects of policy instruments; Work package 6. Scenarios with different options for control with the assessment of abatement potential. The results will be presented in reports and articles and will be used by CSI in the future development of the index in order to reduce the impact of shipping on the climate and the environment.
Item type:

Powered by Koha