VTI National Transport Research Database

Svensk-finska Styrelsen för Vintersjöfartsforskning årliga forskningsutlysningar 2018-2020 (Swedish-Finnish Winter Navigation Research Board annual Calls 2018-2020)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/97763
Subject(s): Abstract: Det finsk-svenska forskningssamarbetet inom vintersjöfart startade 1972 och baseras på årlig finansiering genom ländernas sjöfartsförvaltningar. Styrelsen administrerar forskningsprogrammet, som bygger på ett bilateralt avtal mellan sjöfartsverken i Sverige och i Finland som breddats efter nationella omorganisationer till att inkludera svenska Transportstyrelsen och dess finska motsvarighet som idag deltar i arbetet. De nuvarande parterna i avtalet – finska Trafikverket och finska Transportstyrelsen och Sjöfartsverket i samverkan med Transportstyrelsen inbjuder myndigheter, forskningsinstitut och företag att ansöka om finansiering inom vintersjöfartsområdet. Finland och Sverige samarbetar kring forskning och utveckling för att främja vintersjöfarten i Östersjön och närliggande havsområden. Hittills har de årliga samtalen resulterat i nästan 100 publikationer som har gjorts tillgängliga för den bredare allmänheten i Finland och Sverige. Budgeten för program och forskningsprojekten beslutas årligen. Den årliga budgeten för utlysningen år 2017 har satts till 200.000 EURO. Samfinansiering kring projekt med forskningsinstitut, industri och andra finansieringsorganisationer välkomnas alltid. Förväntat resultat är ett antal publikationer, konferensbidrag och vetenskapliga redogörelser som bidrar till bredare kunskaper och förbättringar inom vintersjöfarten i enlighet med det svenska finska bilaterala avtalet.Abstract: Finnish-Swedish cooperation within the Winter Navigation Research Board started in 1972 and is based on annual funding from the maritime administrations of the two countries. The Research Board administers a research programme, which is based on a bilateral agreement between the Finnish Maritime Administration and the Swedish Maritime Administration. The present parties to the agreement – the Finnish Transport Safety Agency, the Finnish Transport Agency and the Swedish Maritime Administration in association with the Swedish Transport Agency invite aurally research institutions and companies to apply for financing of winter navigation research projects. The maritime administrations in Finland and Sweden cooperate in research and development in order to promote winter navigation in the Baltic Sea and adjacent sea areas. So far the annual calls have resulted in almost 100 publications made available to the broader public in Finland and Sweden. The budget for the research projects will be settled on a yearly basis. The annual budget was €200 000 in 2017. Co-financing both from resExpected outcomes are a number of publications, conference contributions and scientific papers contributing to wider knowledge and improvements in winter navigation in accordance with the Swedish Finnish bilateral agreement.earch institutions, industry and other funding organisations is always welcomed.
Item type:

Powered by Koha