VTI National Transport Research Database

Robusta register (Robust Registers)

  • Andersson, Magnus
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-09-01 -- 2018-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/97662
Subject(s): Abstract: Ett digitalt ekosystem växer fram i den maritima sektorn. Mer tillförlitlig information, delade insikter och ökad samverkan förutspås att leda till en mer effektiv, säker och miljövänlig sjöfart. Effekter valideras nu i testbäddar med tjänster som kopplas samman genom gemensamma identitets- och tjänsteregister (Maritime Cloud). Under de tidsbegränsade testbäddarna hanteras registren av de svenska och danska sjöfartsverken, men hur en digital infrastruktur ska förvaltas på ett sätt godtagbart för hela det breda ekosystemet av maritima intressenter är fortfarande oklart. Bristen på förtroende mellan länder, organisationer och företag är ett av huvudproblemen med att hitta en lämplig förvaltningsform för maritim infrastruktur. Lågt förtroende ger mindre tillförsikt till information förmedlad av infrastrukturen. En form där en part ensam i projektform driver en centraliserad infrastruktur reser uppenbara frågor kring långsiktighet, transparens och bred acceptans. Detta projekt kommer att detaljera hur vägval inom arkitektur (centraliserad eller distribuerad), förvaltning (öppenhet eller slutenhet), samt affärsmodell (mekanismer för anskaffning av driftskapital) påverkar och påverkas av krav på cybersäkerhet och effektivitet. Distribuerad arkitektur i form av blockkedjor får allt mer uppmärksamhet och har på relativt kort tid gått från esoteriskt koncept till etablerad teknik, från det ursprungliga finansiella tillämpningsområdet till andra industrier. Blockkedjor och relaterade distribuerade lösningar kan potentiellt lösa behov som föreligger för långsiktig drift av maritim digital infrastruktur (specifikt robusthet och förtroende). Men blockkedjor har också flera nackdelar i jämförelse med centraliserade databaslösningar såsom höga kostnader och långa svarstider. Många aktuella blockkedjeinitiativ utgår från en detaljspecificerad affärsprocess (mestadels finansiella men allt oftare materialflöden). Till skillnad kommer detta projekt ta avstamp i en grundlig behovsanalys och utreda distribuerade lösningar (till exempel blockkedjor) utifrån ett infrastrukturellt perspektiv, vilket i hög grad är agnostiskt i fråga om processtyrning eller tjänsteinnehåll. Angreppssättet är valt för att driva en relevant utveckling, skapa flexibilitet hos deltagande parter och ge utrymme för framtida innovationer på komponent/tjänstenivå i det framväxande digitala ekosystemet. Projektet kommer att leverera en översikt över möjliga teknologier, därtill kopplade förvaltningsformer, betalningsalternativ och säkerhetsimplementationer. Intervjuer med ledande expertis inom Maritime Cloud (både av teknisk- och affärskompetens) och säkerhetsteknisk analys jämte litteraturstudie kommer att bidra till formeringen av ett antal troliga utvecklingsscenarier med olika ingångsvärden på centrala parametrar. Detta resultat samlas i en projektrapport och projektet siktar därtill på att producera en peer reviewad akademisk publikation för att säkerställa verkshöjd och inkorporera vetenskapligt förankrad kunskap från andra tillämpningar. Projektet kommer därtill att aktivt verka för långsiktigt omhändertagande av resultaten och förutsättningar för praktisk implementation kommer att vara en viktig del av aktiviteterna.Abstract: A digital maritime digital ecosystem is emerging. It is hoped that more reliable information, shared insights and increased collaboration will have a profound influence in making the maritime industry more efficient, safe, secure and sustainable. Such effects are currently being validated in testbeds, coupled by global identity- and service registries (Maritime Cloud). For a limited time, these registries are managed by Swedish and Danish authorities. However, a lack of trust between countries and a multitude of organizations is a clear barrier to credible long-term governance of a digital infrastructure. A lack of trust leads to less confidence in the information relayed by the infrastructure. A model in which one or few parties run a centralized infrastructure raises obvious questions about long-term commitment, transparency and influence. To help resolve these crucial issues, this project will detail how strategic choices in architecture (centralized or distributed), governance (level of disintermediation) and business models (mechanisms for acquiring cost-covering funds) influence and are influenced by demands of cyber security and efficiency. Based on interviews with experts, which represent both the technical and business needs of a shared maritime digital infrastructure, the project will develop scenarios of alternatives to meet the needs of the ecosystem. The results will be compiled in a project report and further disseminated by publishing the contribution at peer-reviewed venues to receive expert feedback from complimentary research domains. The project will be guided by the potential for practical implementation of the results and intends to deliver a plan to realize them outside of the current testbeds.
Item type:

Powered by Koha