VTI National Transport Research Database

Autonomi och ansvar : människans roll i framtidens sjöfart (Autonomy and responsibility : the human role in the future of shipping)

  • Hult, Carl
  • Linnéuniversitetet, Universitet eller högskola, 202100-6271
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-12-01 -- 2020-02-10 Registration number:
  • Trafikverket 2017/97030
Subject(s): Online resources: Abstract: Inom svensk och internationell sjöfart finns ett starkt engagemang gällande utveckling av intelligenta transport- och kommunikationssystem (t.ex. MONALISA-projektet). Initiativen handlar i korthet om utveckling av delvis autonoma tekniksystem för att avlasta människan och förhoppningsvis göra sjöfarten säkrare. Andra projekt riktar sig mot en framtid med i princip helt autonoma fartyg endast kontrollerade från land (t.ex. MUNIN-projektet). Projekten berör även interaktion mellan människa och avancerad teknik ombord och iland (t.ex. Porathe, 2015; Porathe & Billesø, 2015). Det som saknas i nuläget är systematisk forskning rörande den organisatoriska utvecklingen och den roll som tillfaller människan i framtidens transportsystem. Frågan är hur den rollen kommer att se ut och hur organiseringen kan komma att gestalta sig i olika scenarier. Kvalificerade svar på detta är angeläget, inte minst för framförhållning inom svensk sjöbefälsutbildning samt som underlag för övrig sjöfartsrelaterad planering. Syftet med detta projekt är att komplettera de mer teknikinriktade projekten genom att utgå från människans roll i en sjöfart med allt mer autonoma system.Abstract: In Swedish and international shipping there is a strong commitment for the development of intelligent transport and communication systems (e.g. MONALISA project). The initiatives deal with the development of partially autonomous technology systems in order to offload the human responsibility and hopefully make shipping safer. Other projects aim to the future of more fully autonomous vessels only controlled from land (e.g. MUNIN project, 2016: 11). The projects are also dealing with the interaction between human and advanced technologies on board and ashore (i.e. Porathe, 2015; Porathe & Billesø, 2015). What is missing at this point of time is systematic research on the organizational development and the human role in future transports. The question is what forms the organization will take in different scenarios. Qualified answers to this are important, not least for the advancement in Swedish maritime training and as a basis for other maritime related planning. This project adopts a broad organizational perspective to analyze the human role in an upcoming and probably revolutionary phase for shipping. The study poses four specific research questions: 1. What shapes may the organization of leadership and operational responsibility take in the future? 2. How may the professional identification and occupational commitment be affected? 3. How will the integration of SCC and other land-based services, such as VTS or pilotage, affect the transport system’s ability to resilience? What demands and possibilities will future changes place on the Swedish maritime officer training?
Item type:

Powered by Koha