VTI National Transport Research Database

Bytesmotstånd - vad består det av och hur stort är det? (Aversion to change travel mode - why and how large?)

  • Widell, Jenny
  • SWECO Society AB, Svenskt företag eller organisation, 556949-1698
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-08-01 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/73794
Subject(s): Abstract: Ett område där det behövs mer fakta om faktiska förhållanden är byten av fordon och färdmedel i kollektivtrafiken. Bytesmotståndet speglar det besvär som resenärer anser att bytet motsvarar. Hur stort detta besvär är varierar givetvis i verkligheten beroende på hur smidigt bytet är och hur lång tid det faktiskt tar. Bytemotståndets komponenter är faktisk bytestid (tiden att förflytta sig mellan avstigning av ett kollektivt färdmedel till påstigning på nästa), väntetid och ett allmänt obehag/osäkerhet av att avbryta en resa för att börja en ny resa. Syftet med detta projekt är att: * Undersöka delkomponenterna i bytesmotståndet och dess variation mellan olika resenärsgrupper; * Kategorisera olika former av byten och kartlägga hur stort bytesmotståndet är för olikatyper av byten; * Undersöka om bytesmotståndet ökar mer än proportionerligt om resan innehåller mer än ett byte; *Hur modeller (för trafikanalyser och samhällsekonomi) skulle kunna anpassas för att bättre återspegla bytesmotståndet.Abstract: There is a need for more knowledge about travellers attitudes and behaviour as to journeys made by several different vehicles or travel modes. Aversion to transfers to other vehicles or travel modes is due to the inconveniences of making the transfer. The size of these inconveniences depends on how fast and smoothe the transfer is carried through. The aim of the project is to analyse the determinants of the aversion to making a transfer to another travel mode.
Item type:

Powered by Koha