VTI National Transport Research Database

CEDR-Utlysning Transporter och logistik i multimodal synvinkel (CEDR-Call Freight and Logistics in a Multimodal Context)

  • Daly, Albert
  • Transport Infrastructure Ireland, Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/5739
Subject(s): Abstract: Forskningsprogrammet fokuserar på de parametrar som påverkar valet av transportsätt i godstrafiken . Syftet är att ge riksväg myndigheter () med insikt i möjligheterna att optimera multi-modalitet och de effekter som dessa kan ha på väginfrastruktur. Forskningen förväntas ge konkreta verktyg för att göra det möjligt för de nationella tillsynsmyndigheterna att påverka dessa val. Utlysningen har tre underteman: A. Att förstå vad som påverkar valet av transportsätt (inklusive beteende). B. Hur kan infrastruktur och infrastrukturtjänster påverkar valet av transportsätt ? C. Hur kan "ändamålsenliga" vägfordon att påverka valet av transportsätt (performance based standards).Abstract: This research programme focuses on the parameters that influence modal choice in freight transport. The aim is to provide National Road Authorities (NRAs) with insight into the possibilities for optimizing multi-modality and the impact that these might have on road infrastructure. The research is expected to produce specific tools to enable NRAs to influence these choices. The call has three sub-themes: A. Understanding what influences modal choice (including behaviour). B. How can infrastructure and infrastructure services affect modal choice? C. Fit for purpose road vehicles to influence modal choice (performance based standards).
Item type:

Powered by Koha