VTI National Transport Research Database

Verklighetslabb digital järnväg (Reality lab digital railway)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-05-01 -- 2019-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/67785
Subject(s): Online resources: Abstract: Järnvägen är ett trafikslag som är av stor nationell och Europeisk betydelse. Därför är det viktigt att den är samhällsekonomiskt hållbar. Detta innebär att järnvägens kunder ska anse att den är konkurrenskraftig avseende tillförlitlighet och pris, så att de väljer det alternativ som är säkrast. Traditionellt så är järnvägen samt dess drift och underhåll väldigt konservativ. Även om Sverige har en avreglerad och konkurrensutsatt järnvägsbransch så är det en utmaning att förbättra innovationsnivån och tillämpningen av ny teknik. Det finns goda initiativ och idéer på forsknings- och demonstratornivå, men det är alltför sällan som dessa implementeras. Trafikverket deltar, som ansvarig för trafikledning och förvaltning av statens järnvägsinfrastruktur, i ett flertal aktiviteter som avser att ta tillvara de möjligheter som en ökad digitalisering erbjuder. Exempel på detta är program och projekt som I2R, S2R, C4R på Europeisk nivå samt ePilot och Tetsbädd järnväg på nationell nivå. Dock saknas en struktur som stöttar de sista stegen inför en implementering och tillämpning. Skapandet av ett Verklighetslabb som öppnar upp Trafikverkets verksamhet avseende digitaliserade informationstjänster i kombination med fysisk anläggning inom Testbädd järnväg på Malmbanan och Haparandabanan (med extrema klimat- och trafikeringsförhållanden samt även ny anläggning med ERTMS), trafikcentralen i Boden (med avancerad trafikledningsutrustning och simulator), regionkontor i Luleå (med bred och djup järnvägskompetens), forsknings- och utbildningsresurser vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC) samt nya och innovativa informationslogistiklösningar vid eMaintenance LAB skapar en unik och världsledande miljö för digitaliserad järnväg.Abstract: The railway is a mode of transport that is of great national and European importance. Therefore, it is important that it is economically sustainable. This means that the railway customers will perceive that it is competitive regarding reliability and price, so they choose the safest option. Traditionally, railways as well as its operation and maintenance, is very conservative. Although Sweden has a liberalized and competitive railway, it is a challenge to improve the level of innovation and application of new technologies. There are good ideas and initiatives on research and demonstrator level, but it is too rare that they are implemented. Trafikverket participate, as responsible for traffic management and administration of the state’s rail infrastructure, in a number of activities relating to seize the opportunities that increased digitization offers. Examples are programs and projects like I2R, 2R, 4R at European level and ePilot and Test Bed Railway at national level. However, there is a lack of a structure to support the final steps before implementation and application. The creation of a Reality Lab opens up Trafikverket’s business of digitized information, combined with the physical railway infrastructure in Test Bed Railway on the Iron ore line and the Haparanda line (with extreme climate and traffic conditions, as well as new plant with ERTMS), the traffic control centre in Boden (with advanced traffic management systems and simulator), regional office in Luleå (broad and deep railway-knowledge), research and training facilities at Luleå railway technology centre (JVTC), as well as new and innovative information logistics solutions at the eMaintenance LAB creates a unique and world-leading environment for digitalized railway.
Item type:

Powered by Koha