VTI National Transport Research Database

MARTEC Summeth- Hållbar marin metanol (MARTEC Summeth- sustainable marine methanol)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/64264
Subject(s): Abstract: Metanol har identifierats som ett mycket gott alternativ för att ersätta oljebaserade bränslen inom sjöfarten. Detta stämmer också väl överens med Energimyndighetens analys att enmolykylära bränslen har bäst förutsättningar som förnybart bränsle. Skärpta miljökrav har skapat utveckling av alternativa bränslen och idag finns stora marina metanolmotorer. Det saknas dock metanolalternativ i det mindre motorsegmentet. I SUMMETH utvecklas dessa motorer med fokus på energi- och kostnadseffektivitet. Rekommendationer ges för införandet av metanol inom kust-och inlandssjöfart med avsikt att minska dess utsläpp och klimatpåverkan. SUMMETH kommer att undersöka möjligheterna för den befintliga maritima marknaden att anpassa sig för metanolanvändning, testa och utvärdera olika metanolförbränningstekniker och ge rekommendationer för ombordsystem och anpassningar som krävs vid installation av dessa system. Distribution och tillgången på förnybar metanol för sjötransport kommer också utvärderas. Abstract: Methanol has been identified as a very good alternative to replace oil based fuels in the maritime sector, which also corresponds to the Swedish Energy Agency´s analysis of one molecule fules. More stringent environmental requirements have created the development of alternative fuels and today there exist large marine methanol engines. However there are no methanol alternatives in the smaller engine segment. In SUMMETH these engines will be developed with focus on energy and cost efficiency. Recommendations are given for the introduction of methanol in costal and inland waterways sector with the aim to reduce emissions and carbon footprint. SUMMETH will explore the possibilities for the existing maritime market to adapt to methanol use, test and evaluate various methanol combustion tecqniques and provide recommendations for in-board system and adaptions required for the installation of these systems. Distribution and availability of renewable methanol for shipping will also be evaluated.
Item type:

Powered by Koha