VTI National Transport Research Database

Incidentrapporteringssystemet ForeSea SRF

  • Sundström, Magnus
  • Svensk Rederiservice AB, Svenskt företag eller organisation, 556382-7301
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-01 -- 2020-05-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/63311
Subject(s): Abstract: Incidentrapporteringssystemet ForeSea har skapats för att förbättra sjösäkerheten och är ett informationssystem för olyckor, near-misses och avvikelser. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett verktyg för proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Systemet är utvecklat av och för sjöfartsnäringen i Sverige och är en vidareutveckling av det svenska informationssystemet INSJÖ. ForeSea samlar rapporter från fartygen genom rederiets ISM-ansvariga designated person. Rapporteringen som är frivillig registreras anonymt i ForeSea-databasen som kan sägas utgör svensk sjöfarts erfarenhetsbank inom områdena olyckor, near-misses och avvikelser. ForeSea har som ambition att utöver den obligatoriska olycksrapporteringen också fånga upp förhållanden som normalt inte rapporteras till tillsynsmyndigheterna. ForeSea ska även underlätta för anslutna rederier att uppfylla ISM-kodens krav på intern rapportering. Genom att analysera information i ForeSeas erfarenhetsbank kan sjöfartsnäringen: * fatta beslut om åtgärder och förbättringar grundade på fakta, * sprida information om farliga förhållanden i form av ”safety alerts”, och * sammanställa vunna erfarenheter i form av ”lessons learned” ForeSea strävar efter att hela tiden möta myndigheters och oljebolagens krav samt rederiernas krav på en effektiv och kvalitativ hantering. Systemet kräver löpande uppgraderingar som i de flesta fall kan finansieras inom driftbudgeten. När stora delar av den tekniska plattformen bör uppgraderas och nya applikationer infogas i systemet för att möta ökande krav sker detta i form av utvecklingsprojekt där kompletterande resurser behövs för utvecklingsarbetet. Nu står systemet inför ett omfattande utvecklingssteg i anslutning till nödvändiga program-anpassningar av den tekniska plattformen enligt följande: * behovsstyrd uppgradering och anpassning av IT-programvaror * utveckling av nya effektivare analysverktyg * internationalisering av systemet med bl.a. språkverktyg för behandling av rapporter * utveckling av nya nyckeltal för sjöfartens behov av sjösäkerhetsredovisning * uppgradering och anpassning av IT-baserade redovisningsapplikationer till nya regelkrav/verifieringskrav * anpassning till nya verktyg genom uppgradering av hemsidan foresea.org * öppna för teknisk möjlighet att skapa gränssnitt för tillfällig åtkomst till erfarenhetsbanken för bland annat forskning Effektmål * Uppgradering och utveckling av sjösäkerhetssystemet ForeSea till en teknisk och operativ standard som väl överensstämmer med den nivå som myndigheter och näringen kräver * Skapa förutsättningar för att mer effektivt dra operativa erfarenheter ut databasen ForeSea. * Skapa tekniska förutsättningar för ett modernt användarvänligt interface för inmatning och analys av data i databasen. * Bidra till att reducera sjöfartens olycksrisker genom att skapa bättre förutsättningar för erfarenhetsöverföring mellan rederier genom att möjliggöra beslutsfattande om åtgärder och förbättringar grundade på fakta, ökad sprida information om farliga förhållanden i form av ”safety alerts” och sammanställa vunna erfarenheter i form av ”lessons learned”
Item type:

Powered by Koha