VTI National Transport Research Database

Doktorandprogram - Kalmar Energieffektivitet (Industrial PhD - Kalmar Energy efficiency)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/63305
Subject(s): Abstract: Bränslekostnaden står numera för omkring hälften av den totala driftkostnaden på fartyg och framtidens bränslepriser antas fortsätta att öka. De senaste decennierna har teknikutvecklingen strävat efter att öka verkningsgraden på förbränningsmotorn och rent teoretiskt kan vi med dagens teknik uppnå ca 50 % verkningsgrad på en kolvmotor. Med hjälp av påbyggnadsteknik på redan befintliga motorer kan vi ta tillvara på en del av spillvärmen och omvandla denna till nyttig energi. Rent generellt brukar det beskrivas att ungefär 50 – 70 % av den kemiska energi som förbränns avgår som förluster. Det har därför blivit än mer viktigt att idag fokusera kring hur energisystem är uppbyggt i fartyg. Studien Energieffektivisering av fartygsmaskineri med en operativ inriktning rörande forskning inom energieffektivisering av sjöfarten ägnas inledningsvis åt energiåtervinning av spillvärme. Inriktningen på studien fokuseras på en helt ny typ av utrustning för energiåtervinning av spillvärme på fartyg. I dagsläget finns ingen akademisk forskning inom Sverige på sådana tillämpningar inom sjöfarten. Behovet är mycket stort av tekniska åtgärder som kan minska miljöpåverkan och bränsleförbrukning. Denna forskning och kompetensutveckling inom detta område kommer vara lika aktuell oavsett vilket bränsleslag som används i framtiden så länge spillvärme finns att tillgå. Ett systematiskt arbete med energieffektivisering kräver mätning och detta innebär att forskningen kommer att bedrivas med en operativ inriktning. Studier kommer att bedrivas i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, inom exempelvis energiåtervinning av spillvärme från kylvatten, energiåtervinning från rökgaser och verkningsgradshöjande åtgärder för motorer och kringutrustning.
Item type:

Powered by Koha