VTI National Transport Research Database

BVFF Ökad produktivitet i vägsektorn genom effektivare riskbedömning i samband med totalentreprenader (Increased productivity in road construction through improved risk assessment in design build contracts)

  • Mirzadeh, Iman
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-06-21 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/62623
Subject(s): Online resources: Abstract: Gradvis utveckling eller förändringar inom upphandlingspraxis, exempelvis från traditionella utförandeentreprenader till totalentreprenader medför att entreprenörerna tar över risker från beställaren. Utifrån detta skifte, är frågan om riskhantering väsentlig. Detta projekt syftar till att utveckla modeller och verktyg för att bättre motivera val av entreprenadform och upphandlingsstrategi baserat på risker och utfall i redan utförda och framtida entreprenadprojekt. Dessutom att möjliggöra utvärdering av riskfördelning mellan Trafikverket och entreprenören baserad på kontrakttyp, garantitid och funktionskrav. Detta kommer att ske genom att värdera riskerna inom de befintliga specifikationerna och tillhörande viten, bonusar och avdrag.Abstract: Gradual developments or changes in procurement practices, such as a shift from traditional bid build contracts to design build contracts, mean that contractors take over risks from the client. Based on this change, the issue of risk management is essential. This project aims at developing models and tools to better motivate choice of contractual and procurement strategies based on risks and outcomes in already completed and future construction projects. In addition, to enable risk allocation between the Swedish Transport Administration and the contractor based on contract type, warranty period and functional requirements. This will be done by evaluating the risks within the existing specifications and associated fines, bonuses and reduced compensation.
Item type:

Powered by Koha