VTI National Transport Research Database

Picasso- Förebygga incidenter och olycka genom säkrare fartyg till havs Sjöfartsverket (Picasso- preventing incident and accident by safer ships on the oceans, Swedish Maritime Administration)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-01 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/61983
Subject(s): Abstract: Picasso avser att studera och testa effektiva ICT lösningar med fokus på den mänskliga faktorn, nya tekniska lösningar för säkra fartyg och landverksamhet samt kvalificerad och riktad träning av besättningar och hamn operatörer. Projektet skall arbeta med att förbättra samverkan mellan parter iland och till sjöss med syfte att kunna möta olika typer av olyckor samt även förbättra besättningar och insatsstyrkors kapacitet och förmåga. Picasso kommer att utveckla nya övningsverktyg för säkerhet och avancerad SAR övningar med syfte att minska SAR insatstider och reducera missuppfattningar under kritiska SAR operationer. Detta kommer att resultera i IT applikationer (iOS och Android) för träning av besättningar samt lärande moduler (teoretiska och praktiska övningar) samt utbilda sjöräddningsledare i användandet av de nya processerna.Abstract: Picasso will study and test effective ICT solutions including addressing the human element by focusing on new technologies (unmanned vehicles) for safer ships and safer on-shore operations followed by directed training for crew and port operator. Picasso will improve cooperation amongst parties at land, sea and ship in order to face any kind of accidents and improving the crews and response teams’ performance and capabilities. Picasso will develop new training tools for safety and advanced SAR missions training decreasing SAR response time and reducing misunderstandings during critical SAR situations, resulting in an IT Application for iOS and Android for crew training and an educational module (theoretical/practical training action) to instruct the future SAR officers in using the new procedures.
Item type:

Powered by Koha