VTI National Transport Research Database

STM Validation Project Viktoria Intitutet (STM Validation Project Viktoria Intitutet)

  • Lind, Mikael
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-07-30 -- 2018-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/61977
Subject(s): Online resources: Abstract: STM Validation Project är nästa steg inom utvecklingen av Sea Traffic Managment (STM). l denna etapp går projektet från definitionsfasen vidare mot utveckling och genomförande då det finns ett behov av testa, demonstrera och Validera olika delar i STM-konceptet. STM Validation Project, STM, sträcker sig från hösten 2015 till slutet av 2018 syftar till att demonstrera och validera målkonceptet for Sea Traffic Management som tagits fram i MONALISA 2.0. Projektet är ett studieprojekt/pilotprojekt och innefattar omfattande tester av olika delkomponenter i Sea Traffic Management, exempelvis Port CDM proaktiv ruttplanering/ruttutbyte och flow management. Testområden planeras till såväl Östersjön som Medelhavet och innefattar ett stort antal partners. En maritime service infrastructure baserad på Maritime Cloud, MC, och Sea System Wide Information Management, SeaSWlM kommer att användas som infrastruktur för informationsutbytet i testerna. Omfattande analyser och utvärderingar av testresultaten kommer att genomföras inom projektet. Som exempel kan nämnas inom PortCDM där det inom respektive hamn analyseras i detalj vilka anlöps- lastning/lossning samt avgångs processer som används baserat på erfarenheter från MonaLisa 2.0. Utöver detta dokumenteras styrka/svagheter med nuvarande processer med hänsyn främst till infomatationsöverforing. Från dessa analyser görs sedan en state karta där hela processen visualiseras och i nästa skede med hjälp av ICT görs informationen kring hela processen tillgänglig för alla genom olika plattformar. l projektet tas också fram standards för de tjänster och infonnation som skall delas mellan alla aktörer. Exempel på standards är PortCall Message, Voyage ID. Övergripande för utvärderingen är de mål som är satta gällande Säkerhets-, Effektivitets- och Miljö förbättringar. Exempel på utvärdering är hur väl hamnen opererar med avseende på kapacitetsutnyttjande före och efter PortCDM införande. Ett annat exempel är optimering av rutter mellan hamn och hamn ur ett såväl bränsle som miljö perspektiv. För att de standards som används och arbetas fram inom ramen för STM på sikt skall bli Europa och förhoppningsvis även Globala Standards är också en del av projektet att infonnera och sprida resultat, bjuda in till deltagande och observation från omvärlden.Abstract: The STM Validation Project aims at validating the target concept of Sea Traffic Management, which has been defined and elaborated within MONALISA 2.0. The Validation will be carried out through a number of large scale testbeds in the Baltic Sea and the Mediterranean Sea, in which Dynamic Voyage Management, Flow Management and Port CDM will be tested and validated. A maritime service infrastructure based on the Maritime Cloud facilitating information sharing through the concept of SeaSWIM (System Wide Information Management) will be used as infrastructure for the information exchange in the testbeds and the results of the tests will be analysed and evaluated. The project strongly supports the development of e-Navigation within the international organisations IMO and IALA, the e-Maritime concept in the European Union as well as the implementation of HELCOM Recommendation no. 34E/2 "Further testing and developing the concept of pro-active route planning as well as other e-navigation solutions to enhance safety of navigation and protection of the marine environment in the Baltic Sea Region".
Item type:

Powered by Koha