VTI National Transport Research Database

Hydrofob betong (Hydrophobic concrete)

  • Trägårdh, Jan
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-06-30 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/57524
Subject(s): Abstract: Genom att förändra betongens fuktmekaniska egenskap från hydrofil (vattenattraherande) till hydrofob (vattenavstötande) bromsas kloridinträngning och det skapas förutsättningar för lägre fuktnivå där t.ex. korrosionsprocesser inte har samma möjlighet att initieras. Många utsatta betongkonstruktioner ytbehandlas med vattenavvisande impregneringsmedel med dessa syften. Metoden har dock begränsningar då den förutsätter att medlet tränger in, vilket i fuktig och tät betong är svårt. I detta föreslagna doktorandprojekt kommer i stället tillsatser som gör betongen hydrofob att blandas in, undersökas och utvecklas. I projektet kommer främst förklaringsmodeller och utvärderingsmetoder utvecklas men en central fråga är också vilken ekonomisk och miljömässig potential hydrofob betong har.Abstract: By changing the moisture mechanical properties of the concrete from hydrophilic (water recipient) to hydrophobic (water repellant), chlorine intrusion is limited and lower levels of moisture are archived. Therefore corrosion processes do not have the same opportunity to be initiated. Many exposed concrete structures are surface treated with water repellent impregnants for these purposes. However, the method has limitations as it implies that the agent penetrates the concrete. In modern concrete which is very dense the impregnation depths is very limited. In this proposed doctoral project, hydrophobic additives will be mixed in the concrete to make the whole structure water repellant. Hydrophobic additives and the effect will be investigated and developed. The project mainly explains explanatory models and evaluation methods develop, but a key issue is also what economic and environmental potential hydrophobic concrete has.
Item type:

Powered by Koha