VTI National Transport Research Database

PROFFS- Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg (Propeller performance enhancement for ice-going ships (PROFFS))

  • Li, Zhiyuan
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-07-01 -- 2019-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2017/55648
Subject(s): Online resources: Abstract: Sjöfartstrafiken har på senare tid ökat både i Östersjön och i Arktis. Allt eftersom klimatet blir varmare väntas denna trend fortsätta. Statistiken visar att skadade propellrar dominerar bland rapporterade skador på isgående fartyg. Att välja en högre isklassning på propellern skulle minska risken för skada, men ger i gengäld en försämrad propulsiv verkningsgrad. Det är därför av högsta vikt att förbättra propellerns robusthet i is utan att göra avkall på dess prestanda i isfritt vatten. I föreslaget projekt kommer vi att studera hur detta kan uppnås genom en ytbehandling av propellern med hjälp av laser. Den föreslagna processen förväntas förbättra energieffektiviteten hos svenska fartyg och ge fördelar för svenska underleverantörer, och därigenom förbättra svenska redares och sjöfartsindustris konkurrensförmåga. Den föreslagna tekniken förväntas också kunna vara framgångsrik på nästa generation svenska isbrytare.Abstract: Maritime traffic has increased in the Baltic Sea as well in the Arctic Sea in recent years. As the climate becomes warmer this trend is expected to continue. Statistics shows that for ice-going vessels propeller damages are predominant among all ice navigation incidents. Upgrading the propeller ice class should however be avoided because it is at the cost of the propulsion effi-ciency. Instead, in the proposed project, we target at enhancing a propeller’s ice performance while keeping its open-water profile. This is supposed to be achieved by implementing laser surface treatment on the propeller blades. The proposed procedure is expected to improve en-ergy efficiency of Swedish ships and thus boost the competitiveness of Swedish shipping in-dustry. The knowledge gained in this study is expected to be beneficial for developing next generation Swedish icebreakers.
Item type:

Powered by Koha