VTI National Transport Research Database

Effektivitet och innovation i samarbetsavtal (Efficiency and innovation in collaborative arrangements)

  • Eriksson, Per-Erik
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-04-01 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/55615
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att undersöka och jämföra hur olika typer av samarbetsformer kan främja möjligheter och incitament för förbättrad effektivitet och innovation i komplexa projekt med stor risk och osäkerhet. Fyra typer av samarbetsformer kommer att undersökas, beskrivas och jämföras: 1) Samverkan i totalentreprenader; 2) Early Contrator Involvement (ECI) baserat på konsultkontrakt under projekteringsfasen; 3) Integrerade långsiktiga kontrakt baserat på totalentreprenader med funktionsansvar (Design-Build-Maintain; DBM); och 4) Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) kontrakt, en typ av OPS(PPP)-kontrakt som inkluderar finansiering. De tre första typerna undersöks i Sverige och den fjärde typen, som är en typ av PPP-kontrakt som inkluderar finansiering, undersöks i Nederländerna. Totalt kommer 8-10 byggprojekt att undersökas och jämföras. Datainsamling sker huvudsakligen genom kvalitativa metoder där cirka 4-10 intervjuer med beställare och entreprenörer från varje byggprojekt kommer att vara den huvudsakliga kunskapskällan. Projektet är kopplat till, och en del av, andra pågående studier inom ProcSIBE's och TRV's gemensamma forskningsprogram, främst FoI-projekten "Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och funktionsentreprenader" (FUD 6237) och "Kvalitativ uppföljning av samverkansentreprenader" (FUD 6349). Projektet är också en del av en ITF WG forskningsagenda.Abstract: The purpose of the project is to investigate and compare how different types of collaborative arrangements may enhance possibilities and incentives for improved efficiency and innovation in complex projects with considerable risk and uncertainty. Four types of collaborative arrangements will be investigated, described and compared: 1) partnering in design-build contracts, 2) early contractor involvement (ECI) based on consultancy contracts during design stage, and 3) long-term integrated contracts based on design-build-maintain (DBM) contracts and 4) design-build-finance-maintain (DBFM) contracts. The three first types are investigated in Sweden and the fourth type, which is a type of PPP-contract that includes financing, is investigated in the Netherlands. In total, 8-10 construction projects will be investigated and compared. Data collection is done mainly by qualitative methods wherein about 4-10 interviews with clients and contractors from each construction project will be the main source of knowledge. The project is connected to and part of other ongoing studies within ProcSIBEs and Trafikverket's joint research program, mostly the sub-studies "Qualitative evaluation of design-bid-build projects and performance contracts" and "Qualitative evaluation of collaborative arrangements". The project is also a part of a ITF WG research agenda.
Item type:

Powered by Koha