VTI National Transport Research Database

Autonomt seglande sensorplattform (Autonomous sailing sensing platform)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/55580
Subject(s): Abstract: Projektets övergripande mål är att målet att driva teknikfronten för autonom datainsamling till havs framåt. Ansatsen är att åstadkomma detta med en vinddriven plattform – en autonom seglande sensorplattform. Projektförslaget omfattar metodikutveckling, design, färdigställande och demonstration av en autonom båt avsedd att utgöra testplattform för vidare teknik- och metodikutveckling. Projektet adresserar ett ständigt växande behov av maritim datainsamling till nytta för sjösäkerhet, miljöövervakning, forskning inom klimatforskning, meteorologi, oceanografi etc. Tänkbara moder för operation av den seglande farkosten är t.ex. platsbunden långtidsmätning, rutinpatrullering, sniffning av möjliga utsläpp, sjömätning eller liknande. Projektet kopplar starkt till både avslutade och pågående projekt inom sjömätning på grunda vatten samt till annan forskning inom Maritim robotik t.ex. inom undervattensteknik på KTH, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, FOI etc. Sökanden ser stor projektrelevans i skenet av det kraftigt accelererande intresset för automatisering och digitalisering av sjöfarten. I den pågående utvecklingen mot ett framtida scenario där ett spektrum av fartygstyper, (långsamma, snabba, vinddrivna, vågdrivna, bemannade, obemannade) skall samexistera och interagera säkert på haven måste vi redan nu studera moder för integration av denna typ av autonoma fartygstyper. En konceptidé till seglande autonom datainsamlare så som den ser ut i skrivande stund inom en ofinansierad förstudie på KTH. En finess är den stela fri-roterande riggen som frigör farkosten från behovet att skota (styra) riggens relativa vinkel mot båtens skrov. Riggen anpassar sin vinkel efter vinden automatiskt vilket ökar dess robusthet. Mekanisk återkoppling av relativvinkeln mellan rigg och skrov möjliggör passiv vindroderfunktion som ytterligare minskar behovet av aktivt reglersystem. Sökanden anser sig vara lämpad och gott utrustad för att bedriva det föreslagna projektet. Erfarenheten från olika autonoma undervattensfarkoster, autonoma ytfarkoster ger trygghet i frågan om projektframgång. Verksamhet i denna riktning är redan påbörjad på KTH genom ett (ofinansierat) examensarbete där ett första koncept utvecklas, se figur ovan.Abstract: The project proposal includes methodology development, design, completion and demonstration of a autonomous sailboat intended as test platform for further technological and methodological development of the long-term goal to push the technology front for autonomous data acquisition forward. The project addresses a growing need of maritime data collection for the benefit of maritime safety, environmental monitoring, research in climate research, meteorology, oceanography etc. Possible modes of operation of the sailing craft are place-bound (loitering) long-term measurement, routine patrolling, sniffing of possible emissions, hydrographic survey or the like. The project connects strongly to both completed and ongoing projects concerning hydrographic surveys in shallow waters as well as to other research in maritime robotics e.g. at the Department of Underwater Technology at KTH, University of Gothenburg, Stockholm University, FOI (Swedish Defence Research Agency). The applicant sees great projects relevance in light of the rapidly accelerating interest in automation and digitization of shipping. In the ongoing development towards a future scenario where a range of vessel types, (slow, fast, winddriven, wave-driven, manned, unmanned) should co-exist and interact safely on the seas, we must now study the modes of integration of this type of autonomous vessel types. A conceptual idea of an autonomously sailing data collector according to the ongoing unfunded pilot study at KTH. One feature is the rigid free-rotating rig which releases the vehicle from the need to sheet (control) of the rig relative angle to the boat hull. The rig adjusts its angle to the wind automatically increasing its robustness. Mechanical feedback of the relative angle between the rig and hull enables passive wind rudder feature, which further reduces the need for active control. The applicant considers the team to be suitable and well equipped to carry out the proposed project. Experience from different autonomous underwater vehicles, autonomous surface craft provides security in the issue of project success.
Item type:

Powered by Koha