VTI National Transport Research Database

Effekter av samverkande trafiksignaler (Effects of cooperative traffic signals)

  • Grumert, Ellen
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-12-01 -- 2020-06-09 Registration number:
  • Trafikverket 2017/50797
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafiksignaler är ett av de äldsta och mest utbredda intelligenta transportsystemen. De används i de flesta städer för att kontrollera och styra trafikflöden vid korsningar. Genom att integrera traditionella trafiksignaler med så kallade samver-kande system, där fordon och infrastrukturen kan utbyta information genom någon typ av kommunikation, skulle man kunna optimera trafiksignalerna baserat på t.ex. trafikflöden, prioritet av en viss typ av fordon, svängandelar, etc. Amsterdam Group (2015) introducerar ”Signal Phase and Time (SPAT) och Map Data (MAP)” som bygger på trafiksig-naler tillsammans med samverkande system. Syftet med SPAT är att genom kommunikation mellan bilar och infrastruk-turen informera förare om status, samt växling av status, för framförvarande trafiksignaler, dvs. rött/grönt/gult, tid till nästa växling, tidperiod som nästa växling är aktiv, osv. MAP-applikationen används för att beskriva geometrin av en eller flera framförvarande korsningar. Systemen har många viktiga målområden, såsom ökad säkerhet och effektivitet, och minskad miljöpåverkan. Det existerar ett fåtal fältförsök med SPAT/MAP. Det saknas dock fortfarande resultat från försöken. Som framhålls av Amsterdam Group (2015) så inväntar många städer runt om i Europa fortfarande evidens som stärker att samverkande system kan öka nyttan av de trafiksignaler som finns implementerade idag innan de vill gå ut med en storskalig implementering av systemen. Största orsaken till detta är de stora kostnader som är kopplade till implementation och underhåll av systemen. CEN/ISO har startat ett omfattande standardiseringsarbete av SPAT/MAP vilket belyser vikten av systemen på europeisk nivå. Resultatet av standardiseringsarbetet bör resultera i tydliga riktlinjer för hur systemen ska designas. Projektets övergripande mål är att identifiera samt uppskatta nyttan av samverkande trafiksignaler (t.ex. SPAT/MAP) genom att: - Identifiera relevanta och intressanta kontrollscheman baserat på tillgänglig kunskap om existerande trafiksig-naler och samverkande system; - Implementera identifierade samverkande kontrolschema/scheman i en trafiksimuleringsmiljö för att kunna ut-värdera de olika egenskaperna av systemet; - Ge förslag på kontrollscheman som är anpassade till svenska förhållanden; - Utvärdera om, och hur, samverkande trafiksignaler bör implementeras för att på bästa sätt öka effektiviteten på svenska vägar.Abstract: Traffic signals are one of the oldest and most widely used intelligent transport systems. They are used in most cities to control and control traffic flows at intersections. By integrating traditional traffic signals with so-called collaborative systems, where vehicles and infrastructure can exchange information through some type of communication, one would be able to optimize traffic signals based on e.g. traffic flow, priority of a particular type of vehicle, turning points, etc. Amsterdam Group introduced Signal Phase and Time (SPAT) and Map Data (MAP) based on traffic signals together with collaborative systems. The purpose of SPAT is to inform drivers about the status and status change for traffic signals ahead; red / green / yellow, time to next shift, time period when next shift is active etc. The MAP application is used to describe the geometry of one or more previous intersections. The systems have many important target areas, such as increased safety and efficiency, and reduced environmental impact. There are a few field trials with SPAT/MAP. However, there are still no results from the trials. As highlighted by the Amsterdam Group many cities around Europe still await evidence that collaborative systems can increase the benefit of the traffic signals implemented today before they want to implement a large-scale deployment of the systems. The biggest reason for this is the high costs associated with the implementation and maintenance of the systems. CEN / ISO has launched a comprehensive standardization work of SPAT/MAP which highlights the importance of systems at European level. The result of the standardization work should result in clear guidelines for the design of the systems. The overall objective of the project is to identify and estimate the benefits of collaborative traffic signals (e.g. SPAT/MAP) by: Identify relevant and interesting control schedules based on available knowledge of existing traffic signals and interoperable systems; implement identified collaborative control schedules / schedules in a traffic simulation environment to evaluate the different features of the system; provide suggestions for control schedules that are adapted to Swedish conditions; evaluate whether and how collaborative traffic signals should be implemented to optimize efficiency on Swedish roads.
Item type:

Powered by Koha